192/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

22ης/27.07.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 192/2021 4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Αποδοχή απόφασης έκτακτης επιχορήγησης 68.800,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση της covid-19 & την εγγραφή στον π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 27η Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική δημόσια  συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8591/23.7.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του   Ν. 3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτη  Γεώργιο.  Αφού Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –7- μελών παρευρέθηκαν παρόντα  -4-  μέλη αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 20/07/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας μετά την με αρίθμ. πρωτ. 22848/26-03-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19», με την οποία κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 68.800,00€.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • την με αρίθμ. πρωτ. 22848/26-03-2021 Απόφαση ΥΠΕΣ,
  • το από 20/07/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Αποδέχεται την με αρίθμ. πρωτ. 22848/26-03-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19», με την οποία κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 68.800,00€.

 

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                      Κ.Α. 06.00.1211.008 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (22848/26-03-2021) προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» ποσό 68.800,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση και μεταφέρει μέσω αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων

 

1. Στον Κ.Α. 02.20.6041 με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό  54.000,00€  προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (22848/26.03.2021) προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19,  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 169.000,00€ προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 150.000,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (79903/20.12.2020) προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 19.000,00€ , διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 223.000,00 €  προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 150.000,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη: α) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 19.000,00€  και β) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 54.000,00€ .
2.Στον Κ.Α. 02.20.6054.001 με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)» ποσό  14.800,00€  προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (22848/26.03.2021) προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19,  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 49.526,86€ προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 45.000,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (79903/20.12.2020) προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 4.526,86€ , διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 64.326,86 €  προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 45.000,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη: α) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 4.526,86€  και β) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 14.800,00€ .

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για την έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.07.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email