192/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  24ης/17-11-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 192/2021

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 317/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α΄Β΄& Γ΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τετάρτη και ώρα 19:30  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 15823/12-11-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 10. Σώκος Δημήτριος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Φιακάς Παναγιώτης 
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Λέγγας Μάρκος 15. Γκούμας Σταμάτιος

 

16. Συριάνος Κων/νος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
 

21. Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

22. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

23. Παπαβασιλείου Νικόλαος

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

 

   
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2. Ρουμπέκας Γεώργιος  3. Χουσελάς  Ευάγγελος 4. Νανοπουλος Βασιλειος
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  12ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  12ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :  «Έγκριση της αριθ. 317/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α΄Β΄& Γ΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 317/2021 με ΑΔΑ: ΩΗ96Ω1Θ-3Α5 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

34ης/26.10.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 317/2021   10ο θέμα ημερήσιας διάταξης  

Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α’ Β’ & Γ’ τριμήνου 2021

για την εκτέλεση του π/υ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14326/22.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σπυρίδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1. -Σωτηρόπουλος Ιωάν. -Λέγγας Μάρκος -Ζάρκος Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το αρ. πρωτ. 13817/15.10.21 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

Σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), ορίζονται τα εξής:«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την υπ’ αριθ. 313/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021. Η εν λόγω απόφαση, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 13962/10-02-2021 (ΑΔΑ: 62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Με βάση τα παραπάνω, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη της:

 • την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
 • την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει
 • την αριθ.   οικ.   40038/09.09.2011   (ΦΕΚ   2007/09.09.2011   τεύχος   Β’)

«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

 • την υπ’ αριθ. 313/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων για το έτος Η εν λόγω απόφαση, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 13962/10-02-2021 (ΑΔΑ: 62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
 • τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σικυωνίων

 

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή:

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση Α’, Β’ και Γ’ τριμήνου 2021, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Σικυωνίων.

 

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’, Β’ και Γ’ τριμήνου του έτους 2021.

 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % %
  1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 6,036,277.13 4,311,167.51 0.71 4,202,789.65 0.70 0.97
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 129,670.39 39,359.43 0.30 37,759.94 0.29 0.96
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 65,000.00 29,893.17 0.46 29,893.17 0.46 1.00
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2,226,064.82 1,394,984.84 0.63 1,376,092.49 0.62 0.99
04 Έσοδα από λοιπά τέλη –

δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

277,500.00 262,678.03 0.95 198,083.27 0.71 0.75
05 Φόροι και εισφορές 300,100.00 228,439.86 0.76 205,148.60 0.68 0.90
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3,015,091.92 2,353,412.18 0.78 2,353,412.18 0.78 1.00
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 22,850.00 2,400.00 0.11 2,400.00 0.11 1.00
1 Έκτακτα έσοδα 29,681,612.67 3,417,781.94 0.12 3,396,586.50 0.11 0.99
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη

λειτουργικών δαπανών

1,664,990.73 1,736,451.22 1.04 1,736,451.22 1.04 1.00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 27,860,270.63 1,495,844.83 0.05 1,495,844.83 0.05 1.00
14 Δωρεές – κληρονομιές –

κληροδοσίες

51,912.11 14,991.90 0.29 13,758.30 0.27 0.92
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 87,000.00 129,380.63 1.49 127,768.97 1.47 0.99
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 17,439.20 41,113.36 2.36 22,763.18 1.31 0.55
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 229,697.51 268,722.82 1.17 63,956.37 0.28 0.24
21 Τακτικά έσοδα 161,697.51 268,722.82 1.66 63,956.37 0.40 0.24
22 Έκτακτα έσοδα 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 4,431,088.31 4,133,428.97 0.93 555,048.54 0.13 0.13
31 Εισπράξεις από δάνεια 715,881.76 422,263.29 0.59 422,263.29 0.59 1.00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3,715,206.55 3,711,165.68 1.00 132,785.25 0.04 0.04
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και

τρίτων

1,798,020.00 1,305,156.94 0.73 1,222,586.82 0.68 0.94
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 1,303,000.00 894,686.02 0.69 876,748.80 0.67 0.98
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 56,600.00 56.00 0.00 56.00 0.00 1.00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 5,287,095.90 5,287,095.90 1.00 5,287,095.90 1.00 1.00
FSUM Σύνολα εσόδων 47,463,791.52 18,723,354.08 0.39 14,728,063.78 0.31 0.79

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α’, Β’ και Γ’ τριμήνου του έτους 2021.

 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
  1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 10,415,334.51 8,978,503.54 0.86 4,732,664.65 0.45 4,512,335.18 4,518,055.44 0.43 0.95
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3,063,060.24 3,001,811.83 0.98 2,130,625.24 0.70 1,969,788.49 1,975,956.49 0.65 0.93
61 Αμοιβές αιρετών

και τρίτων

812,062.46 678,202.29 0.84 306,121.55 0.38 288,246.95 288,246.95 0.35 0.94
62 Παροχές τρίτων 2,373,986.47 1,834,977.09 0.77 1,095,917.37 0.46 1,063,451.93 1,064,887.08 0.45 0.97
63 Φόροι – τέλη 74,876.65 46,841.98 0.63 35,123.36 0.47 34,404.36 35,179.36 0.47 1.00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 195,936.44 54,507.84 0.28 17,383.49 0.09 13,101.33 13,466.33 0.07 0.77
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 258,137.10 115,116.48 0.45 113,721.46 0.44 113,721.46 113,721.46 0.44 1.00
66 Δαπάνες

προμήθειας αναλωσίμων

748,213.56 660,228.90 0.88 220,819.32 0.30 216,667.80 213,669.98 0.29 0.97
67 Πληρωμές –

Μεταβιβάσεις σε τρίτους

2,860,061.59 2,586,792.06 0.90 812,927.79 0.28 812,927.79 812,927.79 0.28 1.00
68 Λοιπά Έξοδα 29,000.00 25.07 0.00 25.07 0.00 25.07 0.00 0.00 0.00
7 Επενδύσεις 29,847,629.03 20,505,538.80 0.69 1,552,948.16 0.05 1,492,240.37 1,469,818.89 0.05 0.95
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2,007,905.55 348,812.69 0.17 294,767.93 0.15 247,509.81 247,509.81 0.12 0.84
73 Έργα 27,510,830.83 20,004,390.42 0.73 1,258,180.23 0.05 1,244,730.56 1,222,309.08 0.04 0.97
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 268,892.65 92,335.69 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Τίτλοι πάγιας

επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε.,

αποδόσεις και προβλέψεις

7,191,795.30 3,226,597.43 0.45 1,893,119.75 0.26 2,788,947.06 2,772,729.66 0.39 1.46
81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 2,297,752.56 1,911,097.15 0.83 1,880,619.47 0.82 1,903,208.35 1,900,294.35 0.83 1.01
82 Αποδόσεις 1,380,074.60 1,315,500.28 0.95 12,500.28 0.01 885,738.71 872,435.31 0.63 69.79
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Προβλέψεις μη

είσπραξης

3,513,968.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Αποθεματικό 9,032.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FS UM Σύνολα δαπανών 47,463,791.52 32,710,639.77 0.69 8,178,732.56 0.17 8,793,522.61 8,760,603.99 0.18 1.07

 

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, προκύπτουν τα εξής:

 1. Η Ομάδα του Προϋπολογισμού 0: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ, που είναι και η κύρια ομάδα ιδίων εσόδων του Δήμου, έχει ποσοστό εισπραξιμότητας σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα ποσά 70%, το οποίο εκτιμάται ως απόλυτα ικανοποιητικό, με δεδομένο το γεγονός ότι ουσιαστικά ο Προϋπολογισμός έτους 2021, άρχισε να εκτελείται μετά την κατά νόμο έγκρισή του από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση την 10/2/2021, οι δε σύνταξη των ετήσιων χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων άρχισε το μήνα Μάρτιο τρέχοντος έτους και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των ληφθεισών από την κεντρική διοίκηση, αποφάσεων για την στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών αλλά και των επιπτώσεων που έχει η υγειονομική κρίση στη λειτουργία της οικονομίας, παρατηρείται σημαντική υστέρηση στις προσόδους από ακίνητη περιουσία, δεδομένου ότι για όλο το πρώτο εξάμηνο τρέχοντος έτους, υπήρξαν κυβερνητικές αποφάσεις είτε για πλήρη απαλλαγή είτε για μείωση των μισθωμάτων κατά 40%, σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις κυρίως του κλάδου της εστίασης, των μεταφορών κλπ. που αποτελούν όμως, την πλειοψηφία των συμβαλλόμενων στις μισθώσεις ακινήτων του Δήμου μας. Ως εκ τούτου, τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, εμφανίζονται σημαντικά μειωμένα.

Περαιτέρω και όσον αφορά τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη, έχει παρατηρηθεί τόσο από το Δήμο μας όσο και από πολλούς άλλους δήμους, ότι οι αποδόσεις των τελών από τους εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, καθυστερούν σημαντικά, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται υστέρηση στο συγκεκριμένο Κ.ΑΕ. Η υπηρεσία μας, έχει προχωρήσει στην αποστολή σχετικών ενημερωτικών επιστολών σε όσες εταιρείες δεν είχαν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί και ήδη παρατηρείται μια σημαντική ανταπόκριση των εταιρειών.

 1. Στην Ομάδα 1: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ παρατηρείται μεγάλη υστέρηση, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της συγκεκριμένης Ομάδας, είναι επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες από την Κεντρική Διοίκηση, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμα κατανεμηθεί και αναμένονται.
 2. Στην Ομάδα 2: ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ήδη έχει αρχίσει η σύνταξη και βεβαίωση των αντίστοιχων χρηματικών καταλόγων, η οποία αναμένεται να συνεχισθεί κανονικά μέχρι και το τέλος του έτους.
 3. Στην Ομάδα 3: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. και κυρίως στον Κ.Α. 32, η εισπραξιμότητα έχει υπερβεί τους στόχους που έχουν τεθεί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.), καθώς έχουν εισπραχθεί ήδη € 132.785.25 έναντι στόχου € 110.000,00 (Γραμμή 4 του Ο.Π.Δ.).

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου μας στη δεδομένη χρονική στιγμή, σε κάθε δε περίπτωση, η εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, θα εξαρτηθεί και από τη διάρκεια της κρίσης λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και των μέτρων που λαμβάνονται σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης πάνω σε αυτό το θέμα.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας ΠΕ 1 Δ/κού –Α’ βαθμού

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το αρ. πρωτ. 13817/15.10.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση Α’ Β’ & Γ’ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, ως έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας.

 1. B. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 317/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2021

Ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

 

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικ. Ζαχαρόπουλος έδωσε αρνητική  ψήφο με την αιτιολογία ότι,  ….η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων έχουν πολλές πτυχές,  δεν εμπιστεύομαι την δημοτικής αρχή ως προς τα οικονομικά στοιχεία

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

                                          Μειοψηφούντος του Δημοτικού  Συμβούλου κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου

 

Α. Εγκρίνει, την  αριθ. 317/2021 με ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΩΗ96Ω1Θ-3Α5 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής

με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 317/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α΄Β΄& Γ΄ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού», όπως αυτή συντάχθηκε, υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 192 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1711-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email