192/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/20.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

192/2020

  Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Δευτέρα 20η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                  σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6077/16.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων  του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε  σύνολο – 7 – μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

13ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 16/07/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην υλοποίηση της αρίθμ. 137/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 5549/03-07-2020 Απόφασης Δημάρχου περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο [ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΙΟΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ]», και σε συνδυασμό με το ότι για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική  Επιτροπή :

  1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Τσιοκάρα, ποσού 1.000,00 € και σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6411.001 με τίτλο «Ηλεκτρονική Πληρωμή Διοδίων E-PASS» .
  2. Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 1.000,00 € για την υλοποίηση της αρίθμ. 137/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 5549/03-07-2020 Απόφασης Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. η παροχή υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΒΧΩ1Θ-1Ρ9)   και   (ΑΔΑΜ: 20AWRD006969057 2020-07-03)  και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει καθορισθεί ο παραπάνω Κ.Α. ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής η 79/2020.Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   16  Ιουλίου     2020

                                                        Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                       Ο Διευθυντής

                           Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                            Οικονομικών Υπηρεσιών

                                       και Προμηθειών

                                  Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                  Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 297/6159/17.07.2020 (Ω1ΛΟΩ1Θ-ΨΘΚ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Τσιοκάρα,  ποσού 1.000,00€ και σε βάρος του ΚΑ 02.10.6411.001 με τίτλο «Ηλεκτρονική Πληρωμή Διοδίων E-PASS» .

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ως άνω ποσό, για την  υλοποίηση της αρίθμ. 137/2020 και με αρίθμ. πρωτ. 5549/03-07-2020 Απόφασης Δημάρχου, με την οποία ανατέθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. η παροχή υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΒΧΩ1Θ-1Ρ9)   και   (ΑΔΑΜ: 20AWRD006969057 2020-07-03)  και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της παρούσας απόφασης,  δηλ. έως 20/10/2020.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email