192/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26ο/13-06-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Κοντογιάννη Παναγούλας του Σωτηρίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5765/08-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 13ο

 

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Κοντογιάννη Παναγούλας του Σωτηρίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

α) τη με αριθμ. πρωτ. 4209/26-04-2018 αίτηση της κας Κοντογιάννη Παναγούλας του Σωτηρίου, περί καταβολής ποσού ύψους 629,99 € για κάλυψη των εξόδων επισκευής του ΙΧΕ αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της,

β) την 171/2018 (ΑΔΑ:ΨΠΥ9Ω1Θ-ΥΤΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με την αιτούσα καθώς και

γ) την από 08.06.2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Γεωργούλιας Κων/νας, σύμφωνα με την οποία«… πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού …».

Στο σημείο αυτό, το λόγο πήρε ο κος Μυττάς Ιωάννης μέλος της επιτροπής, ο οποίος ανέφερε πως το αιτούμενο ποσό των 629,99 € που αναγράφεται στα προσκομιζόμενα παραστατικά των εταιρειών «Φρούσιος Χρήστος & Σια Ε.Ε.» και «Βασίλης & Χρήστος Σταύρου Ο.Ε.» τυγχάνει υπέρογκο και πως κατόπιν διερεύνησης κρίνεται εύλογο το ποσό των 300,00 .

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ιδ καθώς και του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την από 08.06.2018 γνωμοδότηση της οριζόμενης δικηγόρου,

¨       την πρόταση του κου Μυττά Ιωάννη καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Αποδέχεταιτο αίτημα της κας Κοντογιάννη Παναγούλας περί εξωδικαστικό συμβιβασμό, ύστερα από την 08.06.2018 γνωμοδότηση της οριζόμενης δικηγόρου.

Β. Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης ποσούτριακοσίων Ευρώ και μηδέν Λεπτών (300,00 €), για τη ζημιά που προκλήθηκε στο αυτοκινήτου της με αριθ. κυκλοφορίας ΒΟΧ-3496 μετά από πτώση του σε λακούβα στο οδόστρωμα της ΠΕΟ Αθηνών-Πάτρας στο ύψος του News Café, δεδομένου ότι το αιτούμενο ποσό των 629,99 € που αναγράφεται στα προσκομιζόμενα παραστατικά των εταιρειών «Φρούσιος Χρήστος & Σια Ε.Ε.» και «Βασίλης & Χρήστος Σταύρου Ο.Ε.» τυγχάνει υπέρογκο.

Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», o οποίoς έχει ψηφισθεί με την αριθμ. 12/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΡΤΣΩ1Θ-Ξ11) με Π.Α.Υ.: 26/2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14-06-2018

Print Friendly, PDF & Email