191/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  24ης/17-11-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 191/2021

Περίληψη: Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας».

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τετάρτη και ώρα 19:30  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 15823/12-11-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 10. Σώκος Δημήτριος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Φιακάς Παναγιώτης 
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Λέγγας Μάρκος 15. Γκούμας Σταμάτιος

 

16. Συριάνος Κων/νος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
 

21. Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

22. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

23. Παπαβασιλείου Νικόλαος

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

 

   
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2. Ρουμπέκας Γεώργιος  3. Χουσελάς  Ευάγγελος 4. Νανοπουλος Βασιλειος
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  11ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  11ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :  «Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 20-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία:  20-10-2021

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας  του Δήμου,

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 161,163, 170 & 172 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν

 

 1. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας)», από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος:  ΣΑΡΛΑ Φ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-Ε.Δ.Ε.       

β) Χρηματοδότηση:  KΑΠ ΕΠ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018

γ) Αριθμός Μελέτης: 8/2018

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 15.999,98 € 

ε) Επιβλέπων:  Κατσιμπούλας Βασίλειος

 

 1. Την από 10-12-2019 βεβαίωση περαίωσης του έργου

 

 1. Την από 18-6-2020 τελική επιμέτρηση που υπέβαλε ο ανάδοχος

 

 1. Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 20-10-2021 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Χρυσικός Βλάσιος, Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ4, υπάλληλος της ΔΕΥΑΣ, ως πρόεδρος

β) Χασιώτης Τιμολέων, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

 

Τη σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

 1. Σ υ σ τ ή ν ε ι, την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ««Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας»της αριθ. 8/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενη από τους κάτωθι :

 

 

 

α]  Χρυσικό Βλάσιο, Μηχ/γος Μηχ/κός (ΤΕ4), υπάλληλος της ΔΕΥΑ  Σικυωνίων,  ως Πρόεδρο,

 

β]  Χασιώτη Τιμολέων, Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ3) υπάλληλο του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου

Σικυωνίων,  μέλος,

 

Γ]   Σαρχάνη Κων/νο Δημοτικό Σύμβουλο μέλος,  αναπληρούμενο από τον Δομετίου Βασίλειο επίσης

Δημοτικό Σύμβουλο.

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   για τις δικές της ενέργειες.

 

.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 191 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1711-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email