191/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 191 /2019

Περίληψη : Επιβολή  προστίμου λόγω παράβασης του κανονισμού άρδευσης της Τ.Κ. Λαύκας – Καστανιάς Δροσοπηγής .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας  
       
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
       
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

11ο  Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επιβολή  προστίμου λόγω παράβασης του κανονισμού άρδευσης της Τ.Κ. Λαύκας – Καστανιάς Δροσοπηγής» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 3/2019 απόφαση της Τ.Κ. Λάυκας με θέμα: «Εξέταση αίτησης Α.   Δ.»

Β. Την από 23-5-2019 Βεβαίωση του Προέδρου της Τ.Κ. Λάυκας

Γ. Το με αριθ. πρωτ. 6341/29-5-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Στυμφαλίας

Δ. τον εν ισχύ Κανονισμό Άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής και δη τ’ άρθρα 4 και 17.

 

Ακολούθως,  ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα  ανέφερε  τα παρακάτω:

 

« Από την Τ.Κ. Λαύκας είχαμε δύο αιτήσεις της κας Σ…. Δ……. και του κου Α……. Δ……. με τις οποίες ζητούσαν να αρδεύσουν κτήματά τους που βρίσκονται εκτός αρδευόμενης περιοχής και εκτός κανονισμού άρδευσης. Επί του αιτήματος απεφάνθη απορριπτικά το Τ.Σ. Λαύκας και τους ενημέρωσε σχετικά. Παράλληλα εστάλη από εμένα απάντηση και στους δύο με την οποία τους εξηγούσα τους λόγους για τους οποίους δε μπορούσε να ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Παρά ταύτα, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Τ.Κ. Λαύκας ο κος Α…….. Δ…….. αγνόησε τα αρμόδια όργανα και προέβη παράνομα σε άρδευση  του αγροτεμαχίου του. Κατόπιν τούτου προτείνω να του επιβληθεί πρόστιμο 3.000 ευρώ το οποίο θα διπλασιάζεται κάθε φορά που θα καταγγέλλεται από τα αρμόδια όργανα παράνομη άρδευση του αγροτεμαχίου του».

 

Με βάση τα παραπάνω  κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • τα άρθρα 4 και 17 του Αρδευτικού Κανονισμού (Α.Δ.Σ.: 427/2017)
  • την από 26-3-2019 αίτημα του κ . Α. Δ.
  • την αριθ. 3/2019 απόφαση της Τ.Κ. Λάυκας
  • την από 23-5-2019 Βεβαίωση του Προέδρου της Τ.Κ. Λάυκας
  • το με αριθ. πρωτ. 6341/29-5-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Στυμφαλίας
  • την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Λεονάρδου Αναστασίου, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.  Σαρχάνη Κ.  Γεώργα Χ.  Ραυτόπουλου Γ.  και των  Δημοτικών Συμβούλων  κ. κ. Αλεξόπουλου Β.   Ρουμπέκα Γ.  Κουτρέτση Σ. και Θελερίτη Γ.  οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την επιβολή προστίμου ποσού 3.000,00 € στο κ.   Α.    Δ. λόγω παράβασης του Κανονισμού άρδευσης της Τ.Κ. Λαύκας – Καστανιάς Δροσοπηγής (άρθρο 17 Αρδευτ. Κανονισμού Α.Δ.Σ.: 427/2017)

 

Β.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί  , την παρούσα  στην Οικονομική Υπηρεσία  του Δήμου Σικυωνίων  για παραπέρα ενέργειες.

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  191/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.06.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email