191/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/01.06.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 191/2018

Περίληψη : Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2018, έπειτα από εν μέρει άγονο διαγωνισμό.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5465/1-6-2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου).
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 14o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2018, έπειτα από εν μέρει άγονο διαγωνισμό, ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι:

 1. Την 01-02-2018 έγινε το αρχικό αίτημα του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ
 2. Με την αριθ. 09/2018 απόφασή του το ΔΣ ενέκρινε την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του» και τα ΝΠ του Δήμου με ανάλογες αποφάσεις των ΔΣ ενέκριναν κι αυτά την διενέργεια της προμήθειας και ψήφισαν τις σχετικές πιστώσεις.
 3. Συντάχθηκε η αριθ. 01/2018 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 781.740,88€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
 4. Με την αριθμ. 40/2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002698964 2018-02-21) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκαν η αριθ. 01/2018 μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διεθνή, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ψηφίστηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις.
 5. Εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ. 1761/21-02-2018 αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002714299 2018-02-26.
 6. Η αριθ. 1918/26-02-2018Περίληψη της ανωτέρω Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΑΡ2Ω1Θ-Τ7Υ) και δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο σε 3 εφημερίδες.
 7. Αναρτήθηκαν τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού και η διακήρυξη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και ο διαγωνισμός πήρε Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 54500.
 8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθ. ID:2018/S 038-084026 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002713768 2018-02-26.
 9. Με την αριθ. 498/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2018 (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016).
 10. Την 4η-04-2018 διενεργήθηκε ο διεθνής, ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 11. Σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού υποβλήθηκε προσφορά μόνο για τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 1761/21-02-2018 Διακήρυξης από την εταιρεία «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» ενώ ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε για τους 3ο, 4ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς.
 12. Με την αριθ. 119/2018 Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποφάσισε:
 • την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ως προς τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούςτης αριθ. 1761/21-02-2018 Διακήρυξης την εταιρεία καυσίμων «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.».
 • Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τους 3ο, 4ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 1761/21-02-2018 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 126.526,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.), για τους οποίους δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και την ματαίωση της διαδικασίας για τα συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α του Ν. 4412/2016.
 • Την υποβολή του φακέλου της δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου ν’ αποφασίσει για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, ως προς τους 3ο, 4ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 1761/21-02-2018 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 126.526,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.

Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα γίνει έπειτα από την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 21του Ν.4441/2016.

 • Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010) το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή.

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010,το ΔΣ μπορεί με απόφασή του και αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου, να επιλέξει προμηθευτή ή προμηθευτές και να αναθέσει έπειτα από διαδικασία διαπραγμάτευσης ολόκληρη την προμήθεια ή μέρος αυτής.

Η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (αριθ. Δ52/2018 έγγραφό της), κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2γ)δδ του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 21του Ν.4441/2016.

Στη συνέχεια εισηγήθηκε:

Την προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων της προμήθειας των καυσίμων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ως προς τους 3ο, 4ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούςτης αριθ. 1761/21-02-2018 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 126.526,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.

Η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010) το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

oμόφωνα:

Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

κατά πλειοψηφία: Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος ψήφισε λευκό

Εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων της προμήθειας των καυσίμων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ως προς τους 3ο, 4ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούςτης αριθ. 1761/21-02-2018 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 126.526,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.

Η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010) το οποίο θα επιλέξει και τον προμηθευτή.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 191/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 01.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email