191/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 14ης/30.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 191/2017

Περίληψη : Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου δημοτικού σχολείου Κιάτου» στο πλαίσιο πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8196/26.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Θελερίτης Γεώργιος  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Γεώργας Χρήστος  
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Ρουμπέκας Γεώργιος   20. Κελλάρης Βασίλειος  
21. Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Λαλιώτης Γεώργιος     4. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Καρακούσης Ευάγγελος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ Γ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ, ΚΕΛΛΑΡΗΣ Β. στο τέλος του 8ου θέματος ΗΔ , ΜΠΟΥΡΗΣ Ε. κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ΗΔ, ΦΙΑΚΑΣ Π. στο τέλος του 16ου θέματος ΗΔ, ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ Π., ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΣΑΡΧΑΝΗΣ Κ., στο τέλος του 17ου θέματος ΗΔ,
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου δημοτικού σχολείου Κιάτου» στο πλαίσιο πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 16.05.2016 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, περίληψη της οποία ακολουθεί:

Έχοντας Υπόψη:

1. Την με Α.Π. 789/04.04.2017 πρόσκληση (α/α ΟΠΣ: 2083 – Κωδ. Πρ.: ΠΕΛ26) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» για υποβολή προτάσεων στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με την οποία καλούνται οι Δυνητικοί Δικαιούχοι, Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και φορείς αυτού, όπως υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πρότασης:«Αναβάθμιση Υποδομών 1ου δημοτικού σχολείου Κιάτου», Προϋπολογισμός:      375.500,00 €, Επενδυτική Προτεραιότητα:   10a «Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης».

Ειδικός Στόχος:     2Β5.1 «Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού πληθυσμού στις σχολικές και προσχολικές μονάδες».

3. Την υπ’ αριθμ. 07/2017 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, η οποία αφορά σε έργα αναβάθμισης και βελτίωσης των υποδομών του υπόψη σχολικού συγκροτήματος και συνοπτικά: κατασκευή περιμετρικού κελύφους για θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων, κατασκευή προεξοχών επιχρισμάτων περιμετρικά των θυρών και των παραθύρων, τοποθέτηση ποδιών μαρμάρου, αντικατάσταση εξωτερικών θυρών και παραθύρων, τοποθέτηση υδρορροών, αντικατάσταση λέβητα, θερμαντικών σωμάτων & κλιματιστικών μονάδδων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, χρωματισμοί, ανακατασκευή ασφαλτικής στρώσης προαυλίου και δημιουργία ράμπας ρπόσβασης ΑΜΕΑ.

4. Προτείνεται ο ορισμός ως υπεύθυνη του έργουτης Αμαλίας Χήτα, υπάλληλο Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έργου, περιλαμβάνεται:

α)    η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου,

β)    η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης

γ)     η επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» και η παροχή στοιχείων και σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

  1. Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή πρότασης με τίτλο : «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου δημοτικού σχολείου Κιάτου» για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος».
  2. Τον ορισμό υπευθύνου του έργου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος πρόταση για χρηματοδότηση από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Εγκρίνειτην υποβολή πρότασης με τίτλο : «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου δημοτικού σχολείου Κιάτου» για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος».

2.Ορίζειως υπεύθυνη του έργου, την υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων, κα Χήτα Αμαλία.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 191/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email