190/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/20.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

190/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Δευτέρα 20η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                  σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6077/16.07.2020 έγγραφη  πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε  σύνολο – 7 – μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

11ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ”

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/17.07.2020 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 17/07/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

2864/10.04.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC006587441 2020-04-16

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».

 

Σχετ:       (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2864/10.04.2020 διακήρυξη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 80/2020 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 140/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 65ΗΦΩ1Θ-8ΩΜ) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού

αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 5544/03.07.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 5794/10.07.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 17η Ιουlίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,  για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής, στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Μελέτης Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος), Χίνος Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος) και Ιωάννου Αργύρης (τακτικό μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,  υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 4822/07.05.2020 (01/01)

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 120978/07.05.2020 (01/01)

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 68746579/15.06.2020

68580031/19.05.2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 353036/27.05.2020

«ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 107379/23.06.2020 (ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

1547417/30.12.2019 (ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

81469/15.06.2020 (ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

1508157/17.12.2019 (ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

ΕΦΚΑ
14/27.01.2020 (ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

35/19.03.2020 (ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ)

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

 

 

113/23.06.2020

2885/09.07.2020

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 08.07.2020 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 08.07.2020 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2948/25.06.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2950/25.06.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2948/25.06.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 2949/25.06.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1112692.1626337

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 08.07.2020

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 14300/51274/29.06.2020 (ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ) Τ.Ε.Ε.
664/06.07.2020 (ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
53/08.01.2020 (ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ) Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 08.07.2020

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 08.07.2020 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κατάλογος εκτελεσθέντων έργων [παρ. γ άρθρο 22.Δ Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης [παρ. γ άρθρο 22.Δ Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

 
Αντίγραφο καταστατικού και τροποποιήσεων [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ –          ΤΟ ΑΠΟ 10.04.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ Ε.Ε.

–          Η ΑΠΟ 14.07.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 11.10.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 02.11.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 15.03.2018 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 23.10.2019 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού ΝΑΙ 1490/19.04.2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
855187/19.07.2017
1066490/13.10.2017
1081642/06.11.2017
1156111/16.03.2018
1832343/24.10.2019
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1112692.1626338 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Υ.Δ. της ΚΥΑ 20977/23 8 2007 (Β’ 1673) ΝΑΙ Υ.Δ. 08.07.2020

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 3310/2005 ΝΑΙ Υ.Δ. 08.07.2020

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 47,06 %.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μελέτης Κωνσταντίνος

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Χίνος Κωνσταντίνος 2. Ιωάννου Αργύρης
ΠΕ Δασολογίας & Φυσικού Περ/ντος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 30292/19.04.2019 (68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία επιχορηγεί και κατανέμει στο Δήμο μας, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», το ποσό των 506.000,00€ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος
 • Την 247/2019 (ΨΕΚ6Ω1Θ-ΒΑΙ) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της ανωτέρω χρηματοδότησης,
 • την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/20 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
 • την 3/2020 μελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» (CPV:45300000-0) προϋπολογισμού (77.822,58 +18.677,42 ΦΠΑ 24%) 500,00€.
 • Τον Κ.Α. 64.7331.002 των εξόδων με τίτλο «Αποπεράτωση κοινοτικού καταστήματος στη θέση “ΕΞΟΧΙΚΟ” της κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010», ποσού 96.500,00€.
 • το 20REQ006447154 2020-03-18 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 185/2567/18.03.2020 (ΨΜΤΜΩ1Θ-8ΔΥ)(20REQ006449723 2020-03-18) ΑΑΥ του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 06/04/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 80/2020 (6ΗΧ8Ω1Θ-Φ46) απόφαση ΟΕ «Καθορισμού όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου & συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού»
 • την 2864/10.04.2020 Διακήρυξη (20PROC006587441 2020-04-16),
 • την 2865/10.04.2020 Προκήρυξη (20PROC006586749 2020-04-16),
 • την 2866/10.04.2020 Περιληπτική διακήρυξη (6ΠΡ6Ω1Θ-ΥΧΩ),
 • τον Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88855 του έργου,
 • την 102/2020 (Ψ824Ω1Θ-Ο8Ψ) απόφαση ΟΕ «Ματαίωση & επανάληψη διαγωνισμού»
 • τον νέο Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90062 του έργου,
 • τo 1ο/11.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 140/2020 (6ΣΩ7Ω1Θ-4Α5) απόφαση ΟΕ περί έγκρισης του ως άνω πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 140/2020 απόφασης ΟΕ,
 • την 5544/03.07.2020 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 • τον 5794/10.07.2020 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 • το ανωτέρω 2ο/17.07.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το 2ο/17.07.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» (CPV:45300000-0) της αρ. 3/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 96.500,00€ (77.822,58 +18.677,42 ΦΠΑ 24%).

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στον κάτωθι μειοδότη οικονομικό φορέα  με μέση έκπτωση 47,06% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 51.084,74€ (41.197,37+9.887,37 ΦΠΑ 24%).

«ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

με δ.τ.  «4  level»

έδρα: Μελίσσι Κορινθίας
ΑΦΜ: 800827841
ΔΟΥ : Κορίνθου
Τηλ   : 27420-23144

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 190/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email