190/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/16.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 190/2019   Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10808/12.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μυττάς Ιωάννης
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

16ο  θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών, τα από 06/09/2019 & 12/09/2019  υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με τα οποία εισηγείται την τροποποίηση του Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • τα από 06/09/2019 & 12/09/2019 υπηρεσιακά σημειώματα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Α. Αποδέχεται το ποσό των 1.446,30€ το οποίο κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την υπ’ αριθμ. 50105/01/07/2019 (ΑΔΑ:ΩΞΕ0465ΧΘ7-ΛΤΒ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για το α’ τρίμηνο 2019.

 

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει ως έσοδο το παραπάνω ποσό 1.446,30€ στον Κ.Α. 06.00.0619.005 «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων. Μεταφέρει

δια του
αποθεματικού

πίστωση ποσού

1.446,30 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.10.7135.005 «Προμήθεια ανιχνευτών πλαστών χαρτονομισμάτων για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας», ποσό 281,48€ δημιουργώντας νέα πίστωση.
1.2 Στον Κ.Α. 02.00.6111.003 «Αμοιβή άμισθου υποθηκοφύλακα για μεταγραφή κ.λ.π. συμβολαίων», ποσό  1.164,82€ ενισχύοντας την μέχρι σήμερα  εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00€  και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο  ποσό των 2.164,82€.

 

2. Από Κ.Α. 02.10.6611.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», ποσού  10.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους μειώνουμε κατά 1.178,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 8.822,00€.

 

Μεταφέρει

δια του
αποθεματικού

πίστωση ποσού

1.178,00€

2.1 Στον Κ.Α. 02.00.6117.010 των εξόδων με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) βάσει του Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ. 679/2016 και του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137)»,  ποσό  1.178,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 190/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email