19/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

19/2023

  Αποδοχή (Ι) της με αρ. πρωτ. 88367/22-12-2022 Απόφασης του Αν. Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους» και τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 24/02/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αριθμό πρωτοκόλλου 88367/22-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ7Ω146ΜΤΛ6-Μ0Λ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους», που κατανέμει στο Δήμο μας το ποσό των 50.460,00€ από το Χρηματικό υπόλοιπο του τηρουμένου στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λ.π.», για την ενίσχυσης της ρευστότητας και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Α. Αποδέχεται το ποσό των 50.460,00€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους» όπως μεταβιβάστηκε στο Δήμο μας και με το με αρίθμ. 55Ε/30-12-2022 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου εισπράχθηκε  και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31-12-2022.

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

1. Από Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο   «Αποθεματικό»,  ποσού 81.598,17€ μεταφέρει πίστωση ποσού 50.460,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 31.138,17 € (81.598,17 – 50.460,00) ως εξής:

 

 

1. Στον Κ.Α.  02.20.6211.001  «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων»,  πίστωση ποσού  50.460,00€  προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, ενισχύοντας την  πίστωση του ποσού των 1.113.204,21€ (προερχόμενο από ιδίους πόρους με το ποσό των 859.330,67€  και  από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την με αρίθμ. πρωτ. 43582/30-06-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους με το ποσό των 253.873,54€) και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 1.163.664,21€ (προερχόμενο από ιδίους πόρους με το ποσό των 859.330,67€ και  από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους με το ποσό των 304.333,54€).-

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email