19/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                     ΑΔΑ:ΨΨΗ4ΟΚ3Ξ-ΜΛΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                               Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  6/14-6-2022 τακτικής δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 19/2022

Θέμα:Παραχώρηση σχολικού  χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην «Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου – Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης» για πραγματοποίηση εκδήλωσης .

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 Ιουνίου του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:100/08-6-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε μέλος  χωριστά.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

1o Θέμα (προ ημερήσιας διάταξης):

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα πρότεινε να συζητηθεί    προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το εξής: «Παραχώρηση σχολικού χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου- Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης»  λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: Φ.6/191/9-6-2022 έγγραφο  σε ορθή επανάληψη  της Διευθύντριας του  3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με το οποίο εισηγείται θετικά  για την παραχώρηση  μίας αίθουσας  και του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου- Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης» για πραγματοποίηση της εκδήλωσης,υπό την προϋπόθεση:

Η «Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου – Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης» θα είναι υπεύθυνη για

α) την καλή χρήση του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,

β τον καθαρισμό του σχολικού χώρου μετά την εκδήλωση,

γ) τη λήψη άδειας από την πυροσβεστική υπηρεσία για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια του σχολείου.

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τ’ ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους»
 4. Το αριθμ. πρωτ: Φ.6/191/09-6-2022 έγγραφο σε ορθή επανάληψη της Διευθύντριας του  3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

                              

                                             Αποφασίζει  Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση  μίας αίθουσας και του προαυλίου χώρου  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου- Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης», προκειμένου να πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα την αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα καθώς και του εθίμου  με τις φωτιές του Αι Γιάννη το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00  έως 24:00,
 3. Η  «Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου- Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης» οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που της παραχωρείται, να παραδοθεί  καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου.
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια της  προαναφερόμενης εκδήλωσης.
 1. Η  παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, προκειμένου να μεριμνήσει  για την λήψη μέτρων πυροπροστασίας.
 2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην  Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης, προκειμένου να φροντίσει για την εξασφάλιση της άδειας  από την  Πυροσβεστική Υπηρεσία  Κιάτου.
 3. Κοινοποιεί  την παρούσα απόφαση στη Δημοτική Επιτροπή  Παιδείας για τις δικές της  ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   19/2022 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

  Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15-6-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

                                                                 Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email