19/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  6  / 13-4-2020 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  19 / 2020

 

Περίληψη:  «Περί εγκρίσεως και διάθεση πιστώσεων, για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

                     Εκπαίδευσης καθώς και εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα όπου παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, (Ζάρκος Δημήτριος), έλαβε  χώρα  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  η 6ην  τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ.  71/9-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ζάρκου Δημητρίου, που επιδόθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/18 άρθρο 74  παρ. 1 σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις εισηγήσεις το έντυπο ψηφοφορίας και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων  την 13ην Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10: 00 π. μ. και ώρα λήξεως 11:00 π. μ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010),  την από  11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID -19 και  της ανάγκης περιορισμού της  διάδοσης του» ΦΕΚ 55 Τεύχος Α΄/11-03-2020 και την υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), της υπ’ αριθ.  18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και  της αριθ.  Εγκύκλιο   40  αριθ. Πρωτ. 2093/31-3-2020 του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο -9- μελών συμμετείχαν

-5 – μέλη  δηλαδή.

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος                        ( Πρόεδρος)             1.- Αικατερίνη       Λούτα                  Μέλος

2.- Βασιλική          Μπουζιάνη-Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος)          2.- Νικόλαος        Παπαβασιλείου    Μέλος

3.- Δήμητρα         Βυτινιώτη                       Μέλος                     3.- Παναγιώτα      Πανάγου              Μέλος

4.- Βασίλειος        Νανόπουλος                     «                          4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου

5.- Αριστείδης      Βαφειαδάκης                     «                               ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

 

 

 

Θέμα   5ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  5ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί εγκρίσεως και διάθεση πιστώσεων, για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες»  έθεσε υπόψη  των μελών της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής  την ανάγκη, αλλά και προβλήματα  για διάφορες  προμήθειες,  υπηρεσίες και εργασίες,  που πρέπει να αντιμετωπισθούν  άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία  των σχολείων όπου    με απόφασή μας,  πρέπει   να  διαθέσουμε διάφορες πιστώσεις, που   θα μπορούμε να προβούμε σε  προμήθεια διάφορων υλικών για λειτουργικές δαπάνες καθώς  για υπηρεσίες και εργασίες,

Ακολούθως ο πρόεδρος μετά την τοποθέτηση των μελών της Σχολικής Επιτροπής, μέσω τηλεφώνου και  με κατ’ ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Σχολική Επιτροπή μετά τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς συνεδρίαση που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011  όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  1940/2018 και την τροποποίηση με την αριθ. 5293/23-2-2018  καθώς και την τροποποίηση με αριθ. 63967/13-9-2019.
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  των  παρακάτω  πιστώσεων  για   προμήθειες  υλικών,  υπηρεσιών

και εργασιών  που θα εξυπηρετούν  τις  λειτουργικές   ανάγκες  των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης  και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα ως  κάτωθι.

 

Α/Α Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η      Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  –     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν          ΚΑΙ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

 

ΠΟΣΟ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   24%
1 Προμήθεια  ειδών αθλητισμού 100
2 Συντήρηση  συναγερμού  για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο  Κιάτου  

385

3 Συντήρηση περίφραξης και περιβάλλοντος χώρου στο Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Καλλιάνων, (Να προβεί σε  αρχικό αίτημα  ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής) 2500

 

2.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την

ανάθεση  των   εν λόγω  εργασιών υπηρεσιών  και προμηθειών  καθώς  και  την   πληρωμή  των

αναδόχων  με την εξόφληση των  τιμολογίων,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19 /2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   13-04-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email