19/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                         ΑΔΑ:ΩΔΩΠΟΚ3Ξ-9ΡΤ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 6/22-5-2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  19/2020

 

Περίληψη: Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 Μαΐου του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 117/18-5-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 9 ήτοι:

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος      Μπόκιας Βασίλειος
 3. Γκούμας Σταμάτιος   Τσαμαντά Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική                                 Αθανασούλη Ελένη
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης   Πάτσιου Ιωάννα
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την  εκμίσθωση του κυλικείου του 2ο Δημοτικού  Σχολείου  Κιάτου  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:                    

 1. Τις διατάξεις Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 2. Τις υπ αριθ εγκυκλίους26168/Δ4/28-2-2008, 41402/Δ4/3-4-2008 και 44781/4/2008 του ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων».
 3. Τις διατάξεις της αριθ. 64321/Δ4/16-5-2008 (1003/30.05.2008 τεύχος Β΄)κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ2646/25.08.2016 τεύχος Β΄) που αφορά την Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/04-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»    (ΦΕΚ 87/07-06-2010).
 5. Την λοιπή ισχύουσα «περί κυλικείων», νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους, κ.α του ΥΠΕΠΘ και των συναρμοδίων αυτού υπουργείων.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/0806-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» που αφορά τις Σχολικές Επιτροπές.
 7. Την υπ’αριθμ.8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»  όπως ισχύει.
 8. Το αριθμ. πρωτ:55/5-5-2020 έγγραφο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που αφορά την λήξη της σύμβασης του κυλικείου.
 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 10. Το γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

                                Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1.  Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του  κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 2. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους θα  διενεργηθεί   διαγωνισμός ως εξής:

 

Άρθρο 1ον

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στις 02 Ιουλίου    2020 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 12:00 (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος .

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του Διαγωνισμού Επιτροπή την ημέρα και κατά την ώρα  διεξαγωγής του Διαγωνισμού και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

Το κυλικείο  θα λειτουργήσει σε δικό του χώρο, που βρίσκεται μέσα στην σχολική μονάδα. Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο ανέρχονται στους   μαθητές.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Σε περίπτωση κήρυξης άγονης της δημοπρασίας,  θα διεξαχθεί επαναληπτικός  διαγωνισμός  στο  γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος  στις  24 Ιουλίου  2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή , ώρα 10 έως 12:00

 

Άρθρο 2ο

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής Γλώσσας.

 

 

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4),5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ Α΄΄ /9/2/2007.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

 

Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλλευσης του κυλικείου

Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

α) Η τιμή της προσφοράς

β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια.

δ) Η μονογονεϊκή  ιδιότητα

ε) Η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ

 

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε γίνεται ως εξής:

 

 • Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται επί δύο(2).
 • Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ(08) μόρια.
 • Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως: * Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια * Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια.
 • Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια.
 • Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.
 • Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ – Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης): δύο (02) μόρια.

 

 

Άρθρο 3ο

 

Η διάρκεια  μίσθωσης  ορίζεται για εννέα (9)  έτη, θα αρχίσει από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης, κατόπιν κατακύρωσης του πρακτικού διαγωνισμού  και θα λήξει  την     30 Ιουνίου 2029  οπότε λήγει και η σύμβαση.

 

 

Άρθρο 4ο

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται σύμφωνα με την § 11 της Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το ποσό των 4,00 € ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες μέρες) και αποτελεί τιμή εκκίνησης κατά την διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

 

Άρθρο 5ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικό αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά του 20 % του ετησίου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης παρακρατείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 6ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά, που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ  για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται και αυτή μέσα στο φάκελο με τα δικαιολογητικά, αλλά  σε ξεχωριστό κλειστό και αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, στην οποία επίσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική κοινότητα.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ)Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής). (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτείται επιπλέον, αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετέχει στο Διαγωνισμό ατόμου.

Τα δημοτικά  νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

– έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης κα των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής).

ι) Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

ια) Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ

            Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ του , διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο έγγραφο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής) αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά

 

Υποβολή Ενστάσεων

 

α) Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του.

Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του Διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψη της.

β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

γ) Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο Διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.

 

Άρθρο 7ο

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.

Ο αριθμός των μαθητών και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση, βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου.

 

Υπογραφή Σύμβασης

 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από την Σχολική Επιτροπή, ο πλειοδότης καλείται εγγράφως να προσέλθει με την εγγυητική επιστολή προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης  του η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό(το ποσό συμμετοχής των 300 ευρώ), καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής και ο διαγωνισμός θεωρείται ότι απέτυχε.

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια. Ο ανάδοχος πλειοδότης αναλαμβάνει και τα έξοδα της δημοσίευσης.

Οι αποδείξεις, τα τιμολόγια της δαπάνης δημοσίευσης  καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης Τραπέζης,  του ποσού εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.

 

Άρθρο 8ο

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο.

 

Άρθρο 9ο

Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α)Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής

β) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα

γ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας

δ) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Δ41γ/Γ.Π/οικ.93828 (ΦΕΚ1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υπουργική Απόφαση.

ε)Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ζ)Το κυλικείο θα λειτουργεί τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό.

Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο, από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

θ) Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο αυτό το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3 και 4),7,8 και 9 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/9-2-2007),»Κύρωση του Κώδικα».

Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία.

Άρθρο 10ο

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος θα επαναληφθεί με τους ίδιους ακριβώς όρους.

Τα δε έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδότη.

Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

H Σχολική Επιτροπή   διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ΗΜ. ΔΕΔ /Φ.486/ 50991/17.5.85 – § 3 έγγραφο της Δ.Ε.Η. Η χρέωση θα υπολογίζεται ως εξής: συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα “κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο, προς το σύνολο των KWH του σχολείου”

Χρέωση κυλικείου _           KWH κυλικείου             Συνολικό ποσό

σε ΔΕΗ                                                             λογαριασμού

Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν Έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις.

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και του Δήμου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2020 και  υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική
 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6.    Ζάρκος Ευάγγελος
 7. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 8. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  25-5-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email