19/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8    /  27   –    7    –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    19  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 4 ΟΝ  «Έγκριση  ή μη   για  παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να

διεξαχθεί αθλητική και πολιτιστική  εκδήλωση.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    27ην  Ιουλίου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 13:00  μ. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα   (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  5945/22-7-2020  έγγραφη  πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος (Πρόεδρος)                          1.- Δημήτριος  Σώκος        (Αντιπρόεδρος)

2.- Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)                                2.- Ιωάννης          Μυττάς          (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος  (Μέλος)                                3.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα  4ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 4ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση  ή μη   για  παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική και πολιτιστική  εκδήλωση» ανέφερε τα  εξής:

 

 

Ο κ.  Δομετίου  Άννης  Γεώργιος του Αναστασίου, με την από 24-6-2020 σχετική αίτησή του,  μας ζητεί όπως του παραχωρήσουμε την πλατεία  στο Κιάτο  έμπροσθεν του Δημαρχείου, για την Αθλητική και Πολιτιστική Εκδήλωση της Σικυώνιας Οργάνωσης  Αθλητικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ονόματι FESTΙVAL  MUAY  THAI.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  στις 8 Αυγούστου 2020 και ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί   από τις 16:00 έως 22:00  στα πλαίσια  της λευκής  νύχτας, θα είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα υγειονομικά  μέτρα και για την καθαριότητα  του χώρου.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι  η Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου με την αριθ. 23/2020 σχετική απόφασή της  γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία για την εν λόγω παραχώρηση, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

 

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την αίτηση του κ. Δομετίου Άννη-Γεωργίου.

3.-   Την  υπ’ αριθ. 23/2020  απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

 

1.- Την προσωρινή αναβολή του θέματος ,  βάσει των σχετικών διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457/13-7-2020 (ΦΕΚ 2857 τεύχος Β΄/13-7-2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων  αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή η φορείς, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13-7-2020 έως και 31-7-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     19  / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  27-7-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email