19/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 12-06-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   19 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας Κουρτίνα Λονέτα Μονόχρωμη Ανεξίτηλη

                   Φ. 280 για το 2ο ΓΕΛ Κιάτου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 52/06-06-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ο.   Πανδής

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Ν.   Σκαρμούτσος

3.- Α. Βυτινιώτης                  «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Β. Kελλάρης                  «                                                               

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας Κουρτίνα Λονέτα

Μονόχρωμη Ανεξίτηλη Φ. 280 για το 2ο ΓΕΛ Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

  

     Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτεί Κουρτίνα Λονέτα Μονόχρωμη

Ανεξίτηλη Φ. 280 για το 2ο ΓΕΛ Κιάτου , κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω προμήθεια,  λόγω φθορών  που έχουν

υποστεί οι υφιστάμενες και χρήζουν αντικατάστασης.

     Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε ότι, κατόπιν αιτήματος του 2ου ΓΕΛ Κιάτου, ζητήθηκε όπως τους εγκρίνουμε το

ποσό των   δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (2.400,27) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24% για

την προμήθεια Κουρτίνα Λονέτα Μονόχρωμη Ανεξίτηλη Φ. 280 και προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση   στην

Παναγιώτα Παναγοπούλου, που διατηρεί κατάστημα με έδρα το Κιάτο οδός Μετ. Σωτήρος 22-24   και   Α.Φ.Μ.

046786476     Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη προμήθειας Κουρτίνα Λονέτα Μονόχρωμη Ανεξίτηλη Φ. 280 για το 2ο ΓΕΛ Κιάτου.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το αρχικό αίτημα και την διενέργεια της   προμήθειας Κουρτίνα Λονέτα Μονόχρωμη Ανεξίτηλη Φ. 280 για

την κάλυψη ανάγκης του 2ου ΓΕΛ Κιάτου, έναντι ποσού   δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και είκοσι επτά λεπτά

(2.400,27) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

  1. 2.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας Κουρτίνα Λονέτα Μονόχρωμη Ανεξίτηλη Φ. 280 για την κάλυψη

ανάγκης του 2ου ΓΕΛ Κιάτου, στηνΠαναγιώτα Παναγοπούλου, που διατηρεί κατάστημα με έδρα το Κιάτο οδός Μετ. Σωτήρος  22 – 24   και    Α.Φ.Μ.   046786476    Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, έναντι ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (2.400,27) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

3. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω προμήθειας.

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

       Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.

       Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί στην εν λόγω προμήθεια και την υπογραφή της σύμβασης

5. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με

       την εξόφληση του τιμολογίου από τον Προμηθευτή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

6.– Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ.   Πανδή Οδυσσέα,                 Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κελλάρη Γεώργιο

       β. Τακτικό Μέλος την κ.   Λεονάρδου Αναστάσιο   και   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Ασβεστόπουλο   Δημήτριο

       γ. Τακτικό Μέλος τον κ.   Βυτινιώτη Αλέξιο ,                   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο.

                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    19 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13-06-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email