19η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 4/ΙΟΥΛΙΟΥ/2022

19η/2022

τακτική συνεδρίαση

Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τις τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βας. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ.

 

Παρακαλούμε τις προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10.00’πμ για τη συμμετοχή τις, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού (5) ατόμων με σύμβαση 3/μηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.
2. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2022-2023.
3. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων για τις οποίες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου».
4. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».
5. Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
6. Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ.
7. Αποδοχή ή μη Δωρεάς Μελετών 2/2022 & 3/2022 «Παροχής Κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων» & «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα» από τον «ΠΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»
8. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)»                          για Μάιο-Ιούνιο 2022.                                                                                                                     (225/2022 ΟΕ)
9. Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ 2022
10. Τροποποίηση π/υ 2022
11. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
12. ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 121/2021 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου (αγωγή ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚ.) κατόπιν -γνωμοδότησης-                                                                                 46/22 ΟΕ
13. ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ κατά της 29/2022 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων)(αίτηση ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ) κατόπιν -γνωμοδότησης- 232/22 ΟΕ
14.   Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α96/2022 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – Α’ Μονομελές

(προσφυγή  ΜΑΝΤΕΣΗ-ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

15.   Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α147/2022 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – 1ο Μονομελές

(ανακοπή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

 

Print Friendly, PDF & Email