19η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Κιάτο    24/06/2021

αρ. πρωτ.:   6375

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.30’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»
2.                  Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
3.                  Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
4.                  Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”»
5.                  1ος ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΙΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»
6.                  1ος ΑΠΕ & 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου   Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων»
7.                  Έγκριση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» σύμφωνα με την 15/2021 απόφαση.
8.                  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
9.                  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (161.785,24€) για την αποπληρωμή του 2ου υποέργου:  ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ του κυρίως  έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
10.             Διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς σε χρήμα ΠΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ.
11.             Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- κατά τη συζήτηση της 240/ΑΣΦ240/01.06.2021 αίτησης προσωρινής διαταγής των ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού.
12.             Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου -ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου- κατά τη συζήτηση της 350/27.08.2020 αίτησης (καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης επί επικειμένων και αναγνώρισης δικαιούχων) των ΠΛΑΣΣΑΡΑ ΣΟΦΙΑΣ και λοιπών.
13.             Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 1/2021  απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κλπ.
14.             Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Print Friendly, PDF & Email