189/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΔΑ: ΩΚΦΟΩ1Θ-Ο42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

22ης/27.07.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 189/2021   A’ θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με Κωδικό: 14.6i.26.5.1.2 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 του Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 27η Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική δημόσια  συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8591/23.7.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του   Ν. 3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτη  Γεώργιο.  Αφού Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο –7- μελών παρευρέθηκαν παρόντα  -4-  μέλη αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
         
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων 2. Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος  

Στην παρούσα συνεδρίαση αφού απουσιάζει ο  Δήμαρχος και Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής κ. (Σταματόπουλος Σπυρίδων)  χρέη Προέδρου, θα κάνει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσολάκος Γεώργιος  (Αντιδήμαρχος).

 

Ακολούθως  ο  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσολάκος Γεώργιος,  εισηγούμενος το 1ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών την σχετική εισήγηση της  πρόσκλησης  για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ………………………………………………το σώμα της οποίας ακολουθεί:

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ανωτέρω εισήγηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Υποβάλει πρόταση στα πλαίσια  της πρόσκλησης με τίτλο «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με Κωδικό: 14.6i.26.5.1.2 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 του Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.»

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Τμήμα  Προγραμματισμού του Δήμου μας για τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 189/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.07.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email