189/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/20.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

189/2020

  Θέμα: Έγκριση της 40/2020 απόφασης ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί Τροποποίησης τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Δευτέρα 20η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                  σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6077/16.07.2020 έγγραφη  πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε  σύνολο – 7 – μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 40/2020 απόφασης ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

περί Τροποποίησης τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την την 40/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 12/13-07-2020 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

 

Αριθ. Απόφασης : 40/2020

Θέμα : Αποδοχή της με Α.Π. 43029/08-07-2020 Απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως περί ένταξης της πράξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων», τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 344/10-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Αλεξόπουλος Βασίλειος  Πρόεδρος 1. Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2. Παπαβασιλείου Νικόλαος »
3.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος 3. Τσιώτος Βλάσιος »
4.  Τσατσάνης Βασίλειος  Μέλος 4. Αδαμοπούλου Πατρίνια »
5.  Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος     Μαρία (Πατρίτσια)  

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης ανέφερε ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω προθεσμιών.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής :

 1. Την με Α.Π.:31515/23-04-2019 (ΑΔΑ:6ΝΛΦ465ΧΘ7-ΤΦΕ) Πρόσκληση VII του Υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας : «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Σύνταξη /Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την αριθ. 72/2019 (ΑΔΑ:ΩΕΥΩΟΛΩ5-3ΥΨ) απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Σύνταξη /Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» της δράσης με τίτλο «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου», συνολικού προϋπολογισμού 341.000,00 €.
 3. Την με Α.Π. 43029/08-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΠΗ46ΜΤΛ6-419) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως περί ένταξης της πράξης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» συνολικού προϋπολογισμού 341.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων», με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων (Ν.Κορινθίας).
 4. Το από 10-07-2020 υπηρεσιακό σημείωμα για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ως εξής:
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 43029/08-07-2020 (ΑΔΑ:6ΛΠΗ46ΜΤΛ6-419) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, μας ανακοινώθηκε η ένταξη πράξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» για την εκτέλεση του έργου «Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών Ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου», συνολικού προϋπολογισμού 341.000,00€ με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων (Ν. Κορινθίας). Απαιτείται αποδοχή της παραπάνω χρηματοδότησης, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών

Ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου                                                             €     341.000,00

-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-

(Νέο έργο)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

 

Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1322.005  με τίτλο «Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την εκτέλεση του έργου «Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών Ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» νέα πίστωση ποσού  341.000,00€ .

 

          Μεταφέρει το παραπάνω ποσό στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

          Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

 Στον Κ.Α. 02.64.7326.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών  Ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου»,   πίστωση  ποσού 341.000,00 €  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.-

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • την εισήγηση του Προέδρου,
 • την αριθ. 72/2019 (ΑΔΑ:ΩΕΥΩΟΛΩ5-3ΥΨ) απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Σύνταξη /Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» της δράσης με τίτλο «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου», συνολικού προϋπολογισμού 341.000,00 €,
 • την με Α.Π. 43029/08-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΠΗ46ΜΤΛ6-419) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως περί ένταξης της πράξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,
 • το από 10-07-2020 υπηρεσιακό σημείωμα για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,
 • το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,
 • τις αριθ. 78/2019 (ΑΔΑ:6ΓΘ2ΟΛΩ5-Ι95) και 80/2019 (ΑΔΑ:ΩΘ67ΟΛΩ5-448) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2020» και περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 αντίστοιχα,
 • την αριθ. 296/2019 (ΑΔΑ:Ω7ΩΟΩ1Θ-Μ6Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020»,
 • την αριθ. 2/2020 (ΑΔΑ:ΩΡΟΕΩ1Θ-Β37) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί «Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων”, οικονομικού έτους 2020»,
 • την αριθ. πρωτ. 16109,8660/13-02-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΔΤΟΡ1Φ-ΔΨΞ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί νομιμοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» οικ. έτους 2020,
 • τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 • την ισχύουσα Νομοθεσία,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον και δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Β. Αποδέχεται την με Α.Π. 43029/08-07-2020 (ΑΔΑ:6ΛΠΗ46ΜΤΛ6-419) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως περί ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII, της πράξης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου», συνολικού προϋπολογισμού 341.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων,

Γ. Εγκρίνει και ψηφίζει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής :

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών

Ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου                                                             €     341.000,00

-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-

(Νέο έργο)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

 

Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.06.00.1322.005  με τίτλο «Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την εκτέλεση του έργου «Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών Ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» νέα πίστωση ποσού  341.000,00€  .

Μεταφέρει το παραπάνω ποσό στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του και μέσω του Αποθεματικού μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

 Στον Κ.Α. 02.64.7326.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών  Ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου»,   πίστωση  ποσού 341.000,00 €  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.-

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, κ. Αλεξόπουλο Βασίλειο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 13/07/2020

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 40/2020 (ΨΟΨΜΟΛΩ5-ΙΜ8) απόφαση ΝΠΔΔ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως την 40/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 189/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email