188/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/16.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 188/2019   Θέμα: Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10808/12.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μυττάς Ιωάννης
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

14ο  θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών, 2ο/11.09.2019 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 11/9/2019

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

8190/10-7-2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005253730 201907-10

 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ».

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΥΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8190/10.07.2019 διακήρυξη του έργου του θέματος

(4) Η υπ’ αριθμ. 156/2019 Α.Ο.Ε., βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

(5) Η υπ’ αριθμ. 171/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΟ4ΤΩ1Θ-ΜΡΒ)

(6) Το υπ’ αριθμ. 9848/20-08-2019 έγγραφο του Δήμου μας με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 10335/2-9-2019 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ».

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τους φακέλους του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι οι φάκελοι υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν στο Δήμο έγιναν δεκτοί και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 11730/22.08.19 (ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

11735/22.08.2019 (ΜΙΧΑ ΧΑΡΟΥΛΑ)

11725/22.08.2019 (ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

218836/15.07.2019 (ΜΟΥΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 66954197/02.07.2019

67190715/20.08.2019

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 122022/13.03.2019 «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ»

438404/24.08.2019 «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ»

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 107/06.03.2019 (ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

 

Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
150/27.08.2019 (ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

 

ΝΑΙ 110/06.03.2019 (ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

 

Περιφερειακή Μονάδα Ε.Φ.Κ.Α. (Τέως Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
149/27.08.2019 (ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183225/11.04.2019 Ε.Φ.Κ.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79305/18.02.2019
407417/01.08.2019
235455/11.05.2019
332072/28.06.2019
286384/05.06.2019
332106/28.06.2019
332147/28.06.2019
332268/28.06.2019
332247/28.06.2019
50/11.04.2019
44/04.04.2019
135/04.04.2019
180/08.05.2019
228/12.06.2019
225/12.06.2019
89/12.06.2019
95/14.06.2019
226/12.06.2019
227/12.06.2019
306/10.07.2019
291/04.07.2019
307/10.07.2019
305/10.07.2019
128/15.07.2019
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 5167/10.07.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 5170/10.07.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 880727.1275549/26.08.2019 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ

Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 5168/10.07.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 456/60571/10.05.2019

(ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
453/101122

(ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Τ.Ε.Ε. – Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 6372/18.07.2019 Ένορκη Κατάθεση ενώπιον του συμβολαιογράφου Σικυώνος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/16382/25.07.17

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 01/08/2020)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.& ΔΙΚΤΥΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 415344.588819/07.05.2017

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ

3905/14.11.2011 ΦΕΚ / ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.
6256/12.07.2011 ΦΕΚ / ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.
9190/03.09.2012 ΦΕΚ / ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.
1058855/17.11.2017 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ

Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ Το υπ’ αρ. 472/15.07.2019 Πρακτικό Δ.Σ

 

 

 

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ 22/08/2019 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης ΝΑΙ 22/08/2019 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανεκτέλεστο Έργων [παρ. α του άρ. 23.5 της διακήρυξης] ΝΑΙ 22/08/2019 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, αποστέλλει αυτό στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 40,77%.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ5 Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχ/κών

 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Χάλλας Αριστείδης 2. Μαθιόπουλος Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει,
 • την 5/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου» συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ 24%) 69.155,00€  (CPV: 45300000-0)
 • την 89/2019 (6ΞΚ8Ω1Θ-8Υ2) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ «Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και ΟΠΔ τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ»
 • την 160/2019 (ΩΕΖΙΩ1Θ-ΝΜΓ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ, η οποία εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση.
 • την 10115,89145/7.6.2019 (697ΤΟΡ1Φ-ΞΔΝ) απόφαση του Συντονιστή της οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκησης, η οποία νομιμοποιεί την ανωτέρω απόφαση.
 • την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 02.30.7311.004 ποσού 155,00€ με τίτλο «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» προερχόμενη από ιδίους πόρους, προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
 • το 19REQ005206755 2019-07-02 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 359/7843/03.07.2019 (ΩΣ02Ω1Θ-ΥΓ4) (19REQ005209014 2019-07-03) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 366/2018 (6ΡΣ4Ω1Θ-ΘΣ4) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2019».
 • το από 8/07/2019 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 156/2019 (62ΗΟΩ1Θ-ΚΛΚ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.
 • την 8190/10.07.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005253730 2019-07-10,
 • την 8192/10.07.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005253876 2019-07-10,
 • την 8193/10.07.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:Ω3ΧΠΩ1Θ-Π4Ν
 • τo 1ο/26.07.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • την 171/2019 (ΨΟ4ΤΩ1Θ-ΜΡΒ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ως άνω πρακτικό,
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 171/2019 απόφασης ΟΕ,
 • την 9848/20.08.2019 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 • τον 10335/02.09.2019 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 • το 2ο/11.09.2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Εγκρίνει το 2ο/11.09.2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», σύμφωνα με την 5/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση κοινοτικού Καταστήματος στην ΤΚ Μεγάλου Βάλτου» συνολικού προϋπολογισμού  (με ΦΠΑ 24%) 69.155,00€  (CPV: 45300000-0).

 

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα  «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 40,77%.

 

3.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

 1. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 188/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email