188/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10ης/23-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 188/2016

Περίληψη : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο : «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός» .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 6902/19.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος   και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Μαγκαφώσης Αν.               Αντιπρόεδρος  
2. Μαυραγάνη Κυριακή       Γραμματέας 2. Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος  
3. Θελερίτης Γεώργιος                                         Μέλος 3. Γεώργας Χρήστος             »  
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                »         
5. Μπούρης Ευάγγελος     [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 17ου θέματος   Ημ. Δ]        
6. Τσιάνος Ιωάννης                                                                        »        
7. Μυττάς Ιωάννης »        
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                           [ Προσήλθε στο 2ο   θέμα της   Η.Δ. ]        
9. Καρακούσης Ευάγγελος     »        
10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική                        »        
11. Χρυσικός   Παύλος              [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου θέματος   Ημ. Δ]        
12. Αλεξόπουλος Βασ                         »        
13. Ζάρκος Δημήτριος   »        
14. Φιακάς Παναγιώτης   »        
15. Δομετίου Βασίλειος                                                        »        
16. Κελλάρη Ιωάννα     »        
17. Σπανός Κωνσταντίνος »        
18. Ραυτόπουλος Γεώργιος »        
19. Λαλιώτης Γεώργιος         [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος   Ημ. Δ]        
20. Σαρχάνης Κων/νος           [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 2ου θέματος   Ημ. Δ]        
21. Σκαρμούτσος Νικ.     »        
22. Κελλάρης Βασίλειος         [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος   Ημ. Δ]        
23. Μπακόλιας Παν.               [αποχώρησε μετά την συζήτηση του 8ου θέματος   Ημ. Δ]        
24. Νανόπουλος Βασίλειος                                                                              »        
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου) 1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)  
2. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού) 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)  
3. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου) 3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)  
      4. Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)  
      5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)  
      6. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)  
      7. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου)  
      8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)  
      9. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου)  
      10 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)  
      11 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 1. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)  
2. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας) 2. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)  
3. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών) 3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)  
4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)  
5. Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού) 5. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)  
6. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς) 6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)  
      7. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)  
      8. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης)  
      9. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )  
      10 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)  
      11 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)  
      12 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)  
      13 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)  
      14 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)  
      15 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)  
      16 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)  
                   

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο : «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τα ακόλουθα :

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με την με αρ. πρωτ. : οικ. 5099/28.04.2016 πρόσκλησή της, καλεί τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τους Συνδέσμους Ύδρευσης Αποχέτευσης, όπως υποβάλλουν προτάσεις πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων έχει εκπονήσει την αριθμ. 11/2013 μελέτη, μετά των τευχών δημοπράτησης αυτής, με τίτλο «Ενίσχυση Υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός», η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ με την αριθμ. 187/23.05.2016 απόφαση. Επιπλέον ο Δήμος Σικυωνίων έχει προβεί στην πλήρη ωρίμανση του έργου, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις-εγκρίσεις-αδειοδοτήσεις, από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Για την εκτέλεση του έργου είναι αναγκαίος και ο υπολογισμός των συνδέσεων του έργου με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.

Ως εκ τούτου το σύνολο της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός» , αφορά σε δύο υποέργα (Α. Κατασκευή έργου και Β. Συνδέσεις με ΟΚΩ), συνολικού προϋπολογισμού 1.497.569,89€.

Η ΔΕΥΑΣ κατανοώντας την αναγκαιότητα και την σημασία υλοποίησης της εν λόγω πράξης, σε συνδυασμό με την παρούσα δυνατότητα χρηματοδότησής της και γνωρίζοντας ότι ο Δήμος καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, βάσει των προβλεπόμενων ρυθμίσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με το με αρ. πρωτ.: 564/17.05.2016 έγγραφό της προς τον Δήμο Σικυωνίων, λόγω αδυναμίας εκτελέσεως του έργου, στην παρούσα χρονική περίοδο, εξαιτίας των αυξημένων υποχρεώσεων και του μεγάλου φόρτου εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού της υπηρεσίας μας, την συνδρομή του Δήμου ως Φορέα Υλοποίησης της εν λόγω πράξης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, θέτοντας υπόψη των μελών το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης (ακολουθεί παρακάτω), με το οποίο προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι εκτελέσεως της πράξης, πρότεινε :

Α)   Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) και του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), μεταξύ ΔΕΥΑΣ και Δήμου Σικυωνίων, για την εκτέλεση της πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός» συνολικού προϋπολογισμού 1.497.569,89€.

Β) Την Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση της πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων – Α΄Ειδικός Προϋπολογισμός», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Γ)   Την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου κ. Αλεξόπουλου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010)

και του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006)

Μεταξύ

«ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

&

«ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

για την Πράξη

«Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων

– Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός»

ΚΙΑΤΟ: …….. 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός»

Στο Κιάτο, σήμερα την ………/06/2016   ημέρα     …………….       της εβδομάδας μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

 1. 1.Την ΔΕΥΑ Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 29, Κιάτο Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου» & «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)», αρμοδιότητάς της, ήτοι των υποέργων 1 και 2.
 1. 2.Τον Δήμο Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το αντιδήμαρχο, κ. Βασίλειο Γ. Αλεξόπουλο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 • Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
 • Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265Α/23.12.2014).
 • Την υπ’ αριθμ. ………………… Υπουργική απόφαση που καθορίζει τα της διαδικασίας εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου.
 • Την αριθμ. ……../2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων.
 • Την αριθμ.   ……./2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση και η οικονομική διαχείριση της πράξης: «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός»στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας Προτεραιότητας 14).

Ο «Κύριος του Έργου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη «Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» (Άξονας Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)») προγραμματίζει την υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας το «ΕΡΓΟ».

Το «ΕΡΓΟ» αποτελείται από δύο -02- υποέργα (Βασικά Χαρακτηριστικά του 1ου Υποέργου ευρίσκονται στο Παράρτημα Ι).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 1ο υποέργο«Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός»αφορά στη μεταφορά συμπληρωματικής ποσότητας νερού από την υφιστάμενη γεώτρηση στη περιοχή Κεφαλαρίου, με στόχο την ενίσχυση του συστήματος υδροδότησης της πόλεως του Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατασκευές :

 • Το αντλιοστάσιο της γεώτρησης Κεφαλαρίου.
 • Τον καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο Κεφαλαρίου ο οποίος θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο αγωγό ο οποίος καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης στην περιοχή Χούνη Σουλίου, από όπου ξεκινά ο υφιστάμενος βαρυτικός αγωγός DN315 που καταλήγει στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Το 2ο υποέργο«Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ»αφορά στις απαιτούμενες συνδέσεις με τα κοινωφελή δίκτυα (ΔΕΗ).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

v  Για το 1ο υποέργο «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων– Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός», προβλέπεται η κατασκευή :

α)    Αντλιοστασίου της γεώτρησης Κεφαλαρίου, με αντλητικό συγκρότημα δυναμικότητας 120m3/h, μανομετρικού 260,00 m και ισχύος 132 Kw. Για την στέγαση των ηλ. εγκαταστάσεων, πίνακα αυτοματισμού, οργάνων και συσκευών ελέγχου θα κατασκευαστεί οικίσκος 3,00*3,00 m. και ύψους 3,55m.

β)    Καταθλιπτικού αγωγού συνολικού μήκους 7.655,00 m. και αναλυτικά :

 • από το αντλιοστάσιο της γεώτρησης Κεφαλαρίου για μήκος 220,00m., με σωλήνες PE100, DN200, PN10
 • Για μήκος 1.700,00 m. με σωλήνες PE100, DN400, PN10 και
 • Με σωλήνες από χάλυβα DN350, PN40 για τα επόμενα 5.737,00 m. όπου θα συνδέεται με τον υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγό που καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης στην περιοχή Χούνη Σουλίου.

v  Για το 2ο υποέργο«Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ»προβλέπεται η σύνδεση του νέου αντλιοστασίου της γεώτρησης Κεφαλαρίου με το κοινωφελές δίκτυο (ΔΕΗ).

Δεδομένου ότι:

 • Ο «Κύριος του Έργου» παρά το γεγονός ότι καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, βάσει των προβλεπόμενων ρυθμίσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 564/17.05.2016 έγγραφό του, δηλώνει αδυναμία εκτελέσεως του «Έργου», λόγω αυξημένων υποχρεώσεων και μεγάλου φόρτου εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού του.
 • Ο δε «Φορέας Υλοποίησης» διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω «Έργου»,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.06) και στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός» (το «Έργο») για λογαριασμό του «Κυρίου του Έργου» από τον «Φορέα Υλοποίησης».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Έργου» και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Δήμος Σικυωνίων, αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του «Κυρίου του Έργου», ήτοι της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. την αρμοδιότητα να λειτουργήσει ως δικαιούχος «Φορέας Υλοποίησης» του «Έργου» έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

 1. 1)Ωρίμανση του έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
 2. 2)Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 3. 3)Συνεργασία με τον «Κύριο του Έργου» τόσο κατά τη Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α..
 4. 4)Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
 5. 5)Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου του 1ου υποέργου – τεχνικού έργου, σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 6. 6)Υπογραφή της σχετικής συμβάσεως με τον ανάδοχο του 1ου υποέργου – τεχνικού έργου, η οποία συνυπογράφεται από τον «Κύριο του Έργου», καθώς οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
 7. 7)Συνεργασία με τον «Κύριο του Έργου» για τη σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
 8. 8)Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, στο σύνολό του.
 9. 9)Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.
 10. 10)Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον «Κύριο του Έργου» με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Επιπροσθέτως, ο «Φορέας Υλοποίησης», δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για το υποέργο (1), όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι ο ανάδοχος του τεχνικού έργου, ήτοι του 1ου Υποέργου, εκτελεί το υποέργο για λογαριασμό του «Κυρίου του Έργου» και ότι ο «Φορέας Υλοποίησης» ασκεί για λογαριασμό του «Κυρίου του Έργου» την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο «Κύριος του Έργου» αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της Ταμειακής Διαχείρισης και των πληρωμών των υποέργων (1) και (2) του «Έργου» και ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)» καλείται να εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το υποέργο 2 θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95(ΦΕΚ 19Α/01.02.1995) και δει το άρθρο 2 παρ.13 εδάφιο 2:

 1. 1)Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
 2. 2)Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Υποέργων Πράξης.
 3. 3)Παρακολούθηση χρηματορροών.
  1. 4)     Εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου, με δικαιούχο την ΔΕΥΑ Σικυωνίων, βάσει της απόφασης ένταξης.
  2. 5)Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης του 2ου υποέργου «Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ»στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.2286/95(ΦΕΚ 19Α/01.02.1995) και δει το άρθρο 2 παρ.13 εδάφιο 2
  3. 6)Συνυπογραφή με τον «Φορέα Υλοποίησης» της σχετικής συμβάσεων εκτελέσεως του 1ου υποέργου – τεχνικού έργου«Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικος Προϋπολογισμός».
  4. 7)Υπογραφή της Σύμβασης Έργου με την ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση του 2ου υποέργου «Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ».

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο «Κύριος του Έργου» αναλαμβάνει:

 • Να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014-2020.
 • Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014-2020.
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στο «Φορέα Υλοποίησης» τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης καθώς και των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο «Φορέα Υλοποίησης» την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του «Έργου».
 • Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του «Έργου» σύμφωνα με την Συλλογική Απόφαση Χρηματοδότησης στην οποία θα είναι εγγεγραμμένος και την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
 • Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του «Έργου», διότι τα τιμολόγια θα απευθύνονται σε αυτόν.
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του «Έργου» μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 • Να συνεργάζεται με το «Φορέα Υλοποίησης» για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του «Έργου».
 • Να συνυπογράψει μαζί με τον «Φορέας Υλοποίησης»  την σχετική Σύμβαση εκτελέσεως του 1ου υποέργου «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός» .
 • Να υπογράψει τη Σύμβαση Έργου με την ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση του 2ου υποέργου «Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ».

2.2. Ο «Φορέας Υλοποίησης» αναλαμβάνει:

 • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του «Έργου», όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του «Έργου».
 • Να κοινοποιεί στον «Κύριο του Έργου» τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του «Έργου», τις οποίες αποστέλλει στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
 • Να συνεργαστεί με τον «Κύριο του Έργου» για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και τη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
 • Να επικαιροποιεί / καταρτίζει και εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού του 1ου Υποέργου.
 • Να διενεργήσει τον διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί σε συνεργασία με τον «Κύριο του Έργου» τις χρηματορροές του «Έργου».
 • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του «Έργου», σε συνεργασία με τον «Κύριο του Έργου».
 • Να συνυπογράψει μαζί με τον «Κύριο του Έργου»  την σχετική Σύμβαση εκτελέσεως του 1ου υποέργου «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός» .

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο «Φορέας Υλοποίησης του Έργου» διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος, έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του «Έργου», αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.

Ο «Φορέας Υλοποίησης του Έργου» δεν ασκεί την οικονομική διαχείριση του «Έργου», αρμοδιότητα την οποία διατηρεί ο «Κύριος του Έργου» ο οποίος και μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη στο όνομά του.

Σημείωση:       Την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του «Έργου», τη μέριμνα για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και την ετήσια κατανομή πιστώσεων αναλαμβάνει η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Η Χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ ……… .

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του «Έργου», της προγραμματικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και των δύο -2- υποέργων, ανέρχεται στο ποσό των 1.497.569,89 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 1. 3.1.Αναλυτικά το 1ο υποέργο προϋπολογίζεται σε 1.457.822,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. Στο εν λόγω τεχνικό υποέργο δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α.
 2. 3.2.Το 2ο υποέργο αφορά στην πρόβλεψη σύνδεσης του 1ου υποέργου με το δίκτυο της ΔΕΗ, προϋπολογισμού 32.054,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ο Φ.Π.Α. το ποσό του οποίου ανέρχεται σε 7.693,14 ευρώ, είναι μη επιλέξιμος και θα καλυφθεί από τον «Κύριο του Έργου».

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματικά στοιχεία της πράξης.

Ο «Κύριος του Έργου» δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του «Έργου» και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το «Φορέα Υλοποίησης» στον «Κύριο του Έργου».

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα το Κιάτο Ν. Κορινθίας.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

     έναν (1) εκπρόσωπο του «Κυρίου του Έργου», ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του

     έναν (1) εκπρόσωπο του «Φορέα Υλοποίησης», με τον αναπληρωτή του και

     ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα Χρηματοδότησης της Πράξης ή άλλο Φορέα που θα συμφωνηθεί με τους συμβαλλόμενους, με τον αναπληρωτή του.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο «Φορέας Υλοποίησης» ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του «Κυρίου του Έργου» για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο ο «Κύριος του Έργου».

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο «Κύριος του Έργου» θα εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως έναντι των τρίτων από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και δεν θα εκπροσωπείται από τον «Φορέα Υλοποίησης» κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Κορινθίας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο «Φορέα Υλοποίησης», η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του «Έργου». Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του «Κυρίου του Έργου», ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του «Φορέα Υλοποίησης».

10.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον «Φορέα Υλοποίησης» (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο «Φορέας Υλοποίησης» στο πλαίσιο υλοποίησης του «Έργου» θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον «Κύριο του Έργου» κατά το χρόνο παράδοσης του «Έργου» ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον «Κύριο του Έργου» χωρίς την καταβολή αμοιβής.

10.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο «Φορέας Υλοποίησης» (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του «Κυρίου του Έργου», οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του «Έργου» και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

10.4 Άλλοι ειδικοί όροι.

– Ο ανάδοχος του έργου θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα του «Κυρίου του Έργου».

– Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης κλπ εκδίδονται υπέρ του «Κυρίου του Έργου».

– Τα παραστατικά του αναδόχου και τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία του αναδόχου παραδίδονται στο «Φορέα Υλοποίησης» στη συνέχεια τα πρωτότυπα με ευθύνη του, αποστέλλονται στον «Κύριο του Έργου» εγκαίρως, ώστε οι εγγραφές στα βιβλία του να πραγματοποιούνται εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται και η εγγραφή του «Έργου» στα πάγια του «Κυρίου του Έργου». Προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι, ο «Φορέας Υλοποίησης» τηρεί (στο φάκελο του έργου) αντίγραφα όλων των παραστατικών, των οποίων τα πρωτότυπα φυλάσσονται από τον «Κύριο του Έργου» για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικοί κοινοτικοί κανονισμοί και η ελληνική νομοθεσία.

Για τον ίδιο σκοπό τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδει ο «Κύριος του Έργου», αποστέλλονται, σε φωτοαντίγραφα, στο «Φορέα Υλοποίησης» για την πληρότητα του φακέλου που διατηρεί στο αρχείο του.

– Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται τόσο από την παρούσα, όσο και από τη σύμβαση ανάθεσης ότι οι άμεσα αντισυμβαλλόμενοι είναι ο «Κύριος του Έργου» και ο ανάδοχος (ειδική σχέση). Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης αφενός, ο «Φορέας Υλοποίησης» ενεργεί κατ’ εντολή του «Κυρίου του Έργου», για την επιλογή αναδόχου, την παρακολούθηση και παραλαβή του «Έργου» κλπ, και αφετέρου δεν αλλοιώνεται η άμεση (ειδική) σχέση του «Κυρίου του Έργου» και του αναδόχου. Επειδή όμως ο «Φορέας Υλοποίησης» έχει έναντι της διαχειριστικής αρχής την αρμοδιότητα του δικαιούχου και αναλαμβάνει κατ’ εντολή του «Κυρίου του Έργου» την ανάθεση και παρακολούθηση/παραλαβή του έργου, ως αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα ορίζονται αυτά του φορέα υλοποίησης – δικαιούχου.

– Πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της λειτουργίας του «Έργου» και που δεν αποτελούν αντικείμενο συγχρηματοδότησης για οποιοδήποτε λόγο, αποτελούν υποχρέωση του «Κυρίου του Έργου» και μπορούν να δημοπρατούνται ενιαία με το συγχρηματοδοτούμενο «Έργο». Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προγραμματική σύμβαση η παραπάνω πρόβλεψη, με ρητή αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης αυτών και στις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.

Προς το σκοπό αυτό το μη συγχρηματοδοτούμενο τμήμα του ενιαίου και λειτουργικού «Έργου» θα πρέπει να περιγράφεται, να προμετράται και να προϋπολογίζεται διακριτά στο πλαίσιο του συνολικού «Έργου» έτσι ώστε να είναι δυνατή, κατ’ επέκταση, η διακριτή επιμέτρηση των εργασιών που το αφορούν.

– H κάλυψη δαπανών που απαιτούνται για την ίδια συμμετοχή του «Κυρίου του Έργου», τον μη επιλέξιμο ΦΠΑ καθώς και επιπρόσθετες δαπάνες για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να καταβληθούν για την ολοκλήρωση του έργου που υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό, βαρύνουν τον «Κύριο του Έργου».

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου

Ο Αντιδήμαρχος   Σικυωνίων                                                          

Για τον Κύριο του Έργου

                  Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός»

1.1      τίτλος 1ου υποέργου : «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός»

1.2      τίτλος 2ου υποέργου : «Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ».

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

4. Φορέας λειτουργίας : Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Το 2ο υποέργο«Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ»αφορά στις απαιτούμενες συνδέσεις με τα κοινωφελή δίκτυα (ΔΕΗ).

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: στη μεταφορά συμπληρωματικής ποσότητας νερού την υφιστάμενη γεώτρηση στη περιοχή Κεφαλαρίου, με στόχο την ενίσχυση του συστήματος υδροδότησης της πόλεως του Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατασκευές :

 • Το αντλιοστάσιο της γεώτρησης Κεφαλαρίου.
 • Τον καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοστάσιο Κεφαλαρίου ο οποίος θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο αγωγό ο οποίος καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης στην περιοχή Χούνη Σουλίου, από όπου ξεκινά ο υφιστάμενος βαρυτικός αγωγός DN315 που καταλήγει στην κεντρική δεξαμενή ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
CO18 Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 9.812 4.857 4.955

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ    

7. Προϋπολογισμός

8. Διάρκεια υλοποίησης

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

 

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
1.Απόφαση έγκρισης Οριστικής Μελέτης. Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 187/23.05.2016
2.Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Πελ/νήσου 12988/407/24.02.2014
3.Γνωμοδότηση                                                                                                                                                                                               Δ/νση Δασών Ν. Κορινθίας 771/28.03.2013
4.Γνωμοδότηση ΛΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Φ6Β/02988/24.09.2013
5.Γνωμοδότηση 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 1428/26.02.2013
5.Γνωμοδότηση Γ.Δ.Α.Π.Κ. Φ37/77498/37930/5331/2662/17.07.2013
6. Άδεια Εκτέλεσης Έργου Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου 47886/1838/14.04.2014
7. Γνωμοδότηση Ωριμότητας Μελέτης Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περ. Πελ/σου 514/18.10.2013
     

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια Υπεύθυνος φορέας
κύριος του έργου φορέας υλοποίησης
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • Την εισήγηση του Προέδρου,
 • Την με αρ. πρωτ. 11/2013 μελέτη, μετά των τευχών δημοπράτησης αυτής με τίτλο «Ενίσχυση Υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων – Α΄Ειδικός Προϋπολογισμός», που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων. (αριθμός Απόφασης Εγρίσεως από το Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων : 187/23.05.2016).
 • Την πλήρως απαιτούμενη ωρίμανση του προαναφερθέντος έργου, η οποία έχει επιτευχθεί με την λήψη όλων των απαραίτητων από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Την με αρ. πρωτ. 2469/31.05.2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»   για υποβολή προτάσεων στο εν λόγω Ε.Π. «, με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι : Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης, ΟΤΑ Α’ βαθμού και Συνδέσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, όπως υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»..
 • Το με αρ. πρωτ.: 564/17.05.2016 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ προς τον Δήμο Σικυωνίων περί αδυναμίας εκτελέσεως του εν λόγω έργου, στην παρούσα χρονική περίοδο, εξαιτίας των αυξημένων υποχρεώσεων και του μεγάλου φόρτου εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού της υπηρεσίας μας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10). και του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006)
 •  Το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση της πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός».
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων

κ.κ Σπανού Κ., Λαλιώτη Γ., Σκαρμούτσου Ν., Μπακόλια Π., Κελλάρη Β. & Ραυτόπουλου Γ., οι οποίοι ψήφισαν λευκό

καθώς και των κ.κ. Μαυραγάνη Κ. & Νανόπουλου Β., οι οποίοι απείχαν της ψηφοφορίας.

1. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) και του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), μεταξύ ΔΕΥΑΣ και Δήμου Σικυωνίων, για την εκτέλεση της πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός» συνολικού προϋπολογισμού 1.497.569,89.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο : «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός», ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των δύο συμβαλλομένων.

3. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί , ως εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων τον Αντιδήμαρχο Αλεξόπουλο Βασίλειο για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης .  

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 188/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23 Μαΐου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email