187/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 20ης/5.10. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   187/2022

Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 311/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2022».  

 

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.15319/30-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Σαρχάνης Κων/νος
21.Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2 Σώκος Δημήτριος

 

3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
 32. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  33. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 34. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :     —-  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

13ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 311/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 7/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                (Ορθή Επανάληψη)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 07/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 07/13-9-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ:14231/12-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα  μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και  αναλυτικά:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

9.    Μπουζιάνη   Τσαντίλα Βασιλική

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 09-09-2022 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που  έχει ως  ακολούθως:

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: B. Kατσιμπούλας

Κιάτο   9-9-2022

 

ΠΡΟΣ:

1.       Την Εκτελεστική Επιτροπή

2.       Tην Οικονομική Υπηρεσία

 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  Tεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

 

Το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ» διαλύθηκε με την αριθ. 7194/19-5-2022 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το ποσό της σύμβασης ανερχόταν στα 786.797,78 €.

Προκειμένου το ανωτέρω έργο να επαναδημοπρατηθεί πρέπει να καταργηθεί από συνεχιζόμενο  και να ενταχθεί νέο με τον ίδιο τίτλο και ποσό 1.399.454,79 €,  σύμφωνα με το αρχικό ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η εξεύρεση επιπλέον ποσού 612.657,01 € για την ενίσχυση της πίστωσης.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε σχετικά το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον   Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, καταργώντας το έργο (διαλυθέν) με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ».

Η μελέτη με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών άρδευσης» ποσού 145.723,93 € να μειωθεί κατά 72.657,01 € και να ενισχυθεί ο Κ.Α. 02.61.7326.004 που θα δημιουργηθεί για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ» και προϋπολογισμού 1.399.454,79 €.

Ο  Τμηματάρχης

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με  διαλογική  συζήτηση.

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Εγκρίνει την  παρακάτω τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022  σύμφωνα με την από 09-09-2022 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας που έχει ως ακολούθως:

Το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ» διαλύθηκε με την αριθ. 7194/19-5-2022 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το ποσό της σύμβασης ανερχόταν στα 786.797,78 €.

Προκειμένου το ανωτέρω έργο να επαναδημοπρατηθεί πρέπει να καταργηθεί από συνεχιζόμενο  και να ενταχθεί νέο με τον ίδιο τίτλο και ποσό 1.399.454,79 €,  σύμφωνα με το αρχικό ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η εξεύρεση επιπλέον ποσού 612.657,01 € για την ενίσχυση της πίστωσης.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε σχετικά το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον   Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, καταργώντας το έργο (διαλυθέν) με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ».

Η μελέτη με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών άρδευσης» ποσού 145.723,93 € να μειωθεί κατά 72.657,01 € και να ενισχυθεί ο Κ.Α. 02.61.7326.004 που θα δημιουργηθεί για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΚΙΑΤΟΥ» και προϋπολογισμού 1.399.454,79 €.

 

3.Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο  13-9-2022

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

 

 

Β.  Την αριθ. 311/2022 με ΑΔΑ: ΨΧ5ΩΩ1Θ-Ε9Χ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

28η/20.9.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

311/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 20η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14559/16.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Τσολάκος Γ.  
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δ.    

Ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 14.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021  απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 14.9.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου.

 

Α. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

02.61.7326.003

-Κατάργηση έργου-

Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   €    786.797,78

–      (Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055    2017ΣΕ05500010=600.000,00€

–      ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 =                     106.500,00€

–      ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =                      19.000,00€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019  =                       42.360,78€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020  =                       18.937,00€

 

786.797,78€

Κατάργηση

Συνεχιζόμενου έργου

λόγω Διάλυσης Σύμβασης

02.25.7412.005

-Μείωση ποσού-

Εκπόνηση μελετών Άρδευσης                                                       73.066,92€

Μείωση του ποσού των 145.723,93€ κατά 72.657,01€

 

02.61.7326.004

-Νέο έργο-

Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου

–      (Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055    2017ΣΕ05500010=  600.000,00€

–      ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 =                       106.500,00€

–      ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 =                         19.000,00€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 =                        211.494,17€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 =                          18.937,00€

–      ΣΑΤΑ  2011=                                                                      769,49€

–      ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}                                               2.154,81€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=                           10.131,38€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=                           59.642,50€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=                           69.319,17€

–      ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018=                         228.849,26€

–      Επιχ/γηση ΥΠΕΣ Συμπλ/τική Ι΄ Κατανομής ΚΑΠ2021=    72.657,01€

 

1.399.454,79€

 

Β. τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1 Από Κ.Α. 02.64.7326.005 με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού»  ποσού  540.000,00€  προερχόμενο από α)  ΣΑΤΑ  2011  με ποσό 769,49€, β) ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με ποσό 2.154,81€ γ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με ποσό των 10.131,38€  δ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με ποσό 59.642,50€ ε)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με ποσό 69.319,17€ στ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με ποσό 228.849,26€ και  ζ)ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με ποσό 169.133,39€ την καταργούμε   Στον Κ.Α. 02.61.7326.004 με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου»  ποσό  1.399.454,79€  δημιουργώντας νέα πίστωση  προερχόμενη  από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00€, από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 18.937,00€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 211.494,17€  , από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 106.500,00€  ,  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 19.000,00€ , από  ΣΑΤΑ  2011  με το ποσό των 769,49€ ,   από ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 10.131,38€  από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 59.642,50€ από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 69.319,17€ από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 228.849,26€  και  από Επιχορήγηση του  ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπληρωματική απόφαση  Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021 με το ποσό των 72.657,01€

 

2 Από  Κ.Α. 02.61.7326.003 με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου»  ποσού  786.797,78€  προερχόμενη από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 18.937,00€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 42.360,78€ , από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 106.500,00€ ,  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 19.000,00€      την καταργούμε  
3 Από Κ.Α. 02.25.7412.005 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών Άρδευσης» ποσού  145.723,93€ προερχόμενη από Επιχορήγηση του  ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπληρωματική απόφαση  Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021, προς κάλυψη λειτουργικών κ.λ.π. αναγκών  μειώνουμε κατά 72.657,01€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 73.066,92€

 

 
  Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (786.787,78 + 540.000,00 + 72.657,01)  1.399.454,79€       Μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:  

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 311/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο προεδρεύων                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.9.2022

ο προεδρεύων

Γεώργιος Τσολάκος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 7/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
 • την αριθ. 311/2022  με ΑΔΑ: ΨΧ5ΩΩ1Θ-Ε9Χ , απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 Α. Εγκρίνει:

             α)   Την αριθ. 7/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού      

              Προγράμματος  έτους 2022», όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .  

 

 

              β)  Την  αριθ. 311/2022 με ΑΔΑ: ΨΧ5ΩΩ1Θ-Ε9Χ , απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

              «Τροποποίηση   Προϋπολογισμού έτους 2022», όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας,

              επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

  Β.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Δ/νση  Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές τους  ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 187/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5. 10 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email