187/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

21ης/13.07.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 187/2021   13ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση  της

με αρ. πρωτ. 6871/06.07.2021 ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7030/08.07.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την επίδοση της με αρ. πρωτ. 6871/06.07.2021 ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 6871/06.07.2021 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
  • την 317/2021/7267/12.07.2021 (ΩΦΩΒΩ1Θ-4ΡΕ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει το δικαστικό επιμελητή Τρίπολης  Ασημακόπουλο Αναστάσιο προκειμένου να επιδώσει την με αρ. πρωτ. 6871/06.07.2021 ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ανέρχεται στο ποσό των 43,40€ σύμφωνα με την 317/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 187/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.07.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email