187/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/20.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

187/2020

  Θέμα: Έγκριση σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την υλοποίηση της πράξης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Δευτέρα 20η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                  σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6077/16.07.2020 έγγραφη              πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων                           του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική,                για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε                                σύνολο – 7 – μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την υλοποίηση της πράξης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 41/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νπδδ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, με την οποία εγκρίνει ως «Κύριος του Έργου» & «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)» το σχέδιο & το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της προγραμματικής σύμβασης όπως αυτό παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • ειδικότερα τις διατάξεις της περίπτ. κγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 ( Α’104).
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 41/2020 (Ψ0ΨΕΟΛΩ5-94Λ) απόφαση νπδδ ως «Κύριος του Έργου» & «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)»
 • το συνημμένο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης & το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως «Φορέας Υλοποίησης» το σχέδιο σύναψης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων & Δήμου Σικυωνίων, για την υλοποίηση της πράξης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου»  & το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που ακολουθούν :

 

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και του άρθρου 25 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19-12-2001)

Μεταξύ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

&

«ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

για την υλοποίηση της πράξης

«Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου»

ΚΙΑΤΟ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου»

ΜΕΤΑΞΥ:

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,
 2. ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,

Στο Κιάτο, σήμερα την  ……/……/……. ημέρα της εβδομάδας …………………, μεταξύ των ακόλουθων συμβαλλόμενων :

 • Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………………………… και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» & «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)».
 • Τον Δήμο Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………………………………, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης».

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 • Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού.
 • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 • Τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44.
 • Την με Α.Π. 43029/08-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΠΗ46ΜΤΛ6-419) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως περί ένταξης της πράξης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» συνολικού προϋπολογισμού 341.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων», με δικαιούχο φορέα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων (Ν. Κορινθίας).
 • Την αριθ. 40/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΨΜΟΛΩ5-ΙΜ8) Α.Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Αποδοχή της με Α.Π. 43029/08-07-2020 Απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως περί ένταξης της πράξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων», τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους».
 • Το με Α.Π.: 521/11-11-2019 έγγραφό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων προς το Δήμο Σικυωνίων, περί αδυναμίας υλοποίησης του «Έργου», λόγω έλλειψης προσωπικού.
 • Την με Α.Π.: 13756/11-11-2019 σύμφωνη γνώμη του Δήμου Σικυωνίων για την ανάληψη των καθηκόντων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
 • Την αριθ. …………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 • Την αριθ. …………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ως «Κύριος του Έργου» στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» προγραμματίζει την υλοποίηση της Πράξης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» η οποία χάριν συντομίας θα αναφέρεται στο εξής «ΕΡΓΟ» τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου δίνονται στο Παράρτημα I της παρούσας.

 

Συνοπτικά η πράξη «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για τη χωροθέτηση και λειτουργία τουριστικού και αλιευτικού καταφυγίου σε διακριτά τμήματα, την κατάλληλη διαμόρφωση των χερσαίων χώρων του λιμένα Κιάτου και την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων Λιμενικών Έργων που αφορούν στη διαπλάτυνση-επέκταση του ακρομωλίου του προσήνεμου μώλου για την παραβολή εμπορικών πλοίων.

Δεδομένου ότι :

 • ο «Κύριος του Έργου», σύμφωνα με το Α.Π.: 521/11-11-2019 έγγραφό του προς το Δήμο Σικυωνίων, αδυνατεί να υλοποιήσει το «Έργο», λόγω έλλειψης προσωπικού,
 • ο «Φορέας Υλοποίησης» διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις και το κατάλληλο προσωπικό (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την αποτελεσματική και αποδοτική, υλοποίηση, διοίκηση και διαχείριση του «Έργου» και με το αριθ. πρωτ. 13756/11-11-2019 παρείχε τη σύμφωνη γνώμη για την ανάληψη των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, προκειμένου να υλοποιηθεί η αναφερόμενη πράξη,

 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, στο άρθρο 25 του Ν.2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 285/Α/19-12-2001) και άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.10), στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης : «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» από τον «Κύριο του Έργου» στον «Φορέα Υλοποίησης».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης, να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες :

 • Σύνταξη της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου.
 • Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Συνυπογραφή με τον «Κύριο του Έργου» των σχετικών συμβάσεων εκτελέσεως του έργου.
 • Διαχείριση και επίβλεψη της υλοποίησης του Έργου, στο σύνολό του.
 • Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.
 • Παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου.

 

Επιπροσθέτως, ο «Φορέας Υλοποίησης», δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για το έργο, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Ο «Κύριος του Έργου» αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της Ταμειακής Διαχείρισης και των πληρωμών του «Έργου» και ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)» καλείται να εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες:

– Παρακολούθηση χρηματορροών.

– Εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου, με δικαιούχους το Δημοτικό Λιμενικό   Ταμείο Σικυωνίων, βάσει της απόφασης ένταξης.

– Συνυπογραφή με τον «Φορέα Υλοποίησης» των σχετικών συμβάσεων εκτελέσεως του έργου

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο «Κύριος του Έργου» αναλαμβάνει:

 1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 2. Να παρέχει στο «Φορέα Υλοποίησης» τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του.
 3. Να παρέχει έγκαιρα στο «Φορέα Υλοποίησης» την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 4. Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του «Έργου» και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές δικαιοδοσίας του, βάσει της απόφασης ένταξης.
 5. Να συνεργάζεται με το «Φορέα Υλοποίησης» για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του «Έργου».
 6. Να συνυπογράψει  μαζί  με  τον  «Φορέα Υλοποίησης»   την σχετική Σύμβαση  εκτελέσεως του «Έργου».

 

 

2.2. Ο «Φορέας Υλοποίησης» αναλαμβάνει:

 • Δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, την άσκηση όλων των καθηκόντων της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
 • Την ευθύνη υλοποίησης του «Έργου», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της παρούσας σύμβασης και όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του «Έργου».
 • Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών.
 • Να κοινοποιεί στον «Κύριο του Έργου» τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του «Έργου».
 • Να συντάξει τη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
 • Να διενεργήσει τον διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών, επιλογής αναδόχου και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί και να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής σύμβασης και έως την οριστική παραλαβή και παράδοσή τους στον «Κύριο του Έργου».
 • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του «Έργου», σε συνεργασία με τον «Κύριο του Έργου».
 • Να συνυπογράψει  μαζί  με  τον   «Κύριο του Έργου»   την σχετική Σύμβαση  εκτελέσεως  του «Έργου».

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του «Έργου», της προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 327.422,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η Χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VII «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του «Έργου» και την παράδοσή του από το «Φορέα Υλοποίησης» στον «Κύριο του Έργου».

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται τριμελές όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

 • δύο (2) εκπροσώπους του Κυρίου του Έργου, με τους αναπληρωτές τους, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.
 • έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, με τον αναπληρωτή του.

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο «Φορέας Υλοποίησης» ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του «Κυρίου του Έργου» για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον «Κύριο του Έργου».

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο «Φορέα Υλοποίησης», η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του «Έργου». Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του «Κυρίου του Έργου», ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του «Φορέα Υλοποίησης».

9.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον «Φορέα Υλοποίησης» (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο «Φορέας Υλοποίησης» στο πλαίσιο υλοποίησης του «Έργου» θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του «Κυρίου του Έργου» , ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον «Κύριο του Έργου»  κατά το χρόνο παράδοσης του «Έργου» ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον «Κύριο του Έργου»  χωρίς την καταβολή αμοιβής.

9.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο «Φορέας Υλοποίησης» (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του «Κυρίου του Έργου», οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του «Έργου»  και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

9.4 Άλλοι ειδικοί όροι.

– Ο ανάδοχος του έργου θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα του «Κυρίου του Έργου».

– Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης κλπ εκδίδονται υπέρ του «Κυρίου του Έργου».

– Τα παραστατικά του αναδόχου και τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία του αναδόχου παραδίδονται στο «Φορέα Υλοποίησης» στη συνέχεια τα πρωτότυπα με ευθύνη του, αποστέλλονται στον «Κύριο του Έργου» εγκαίρως, ώστε οι εγγραφές στα βιβλία του να πραγματοποιούνται εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται και η εγγραφή του «Έργου» στα πάγια του «Κυρίου του Έργου». Προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι, ο «Φορέας Υλοποίησης» τηρεί (στο φάκελο του έργου) αντίγραφα όλων των παραστατικών, των οποίων τα πρωτότυπα φυλάσσονται από τον «Κύριο του Έργου»  για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικοί κοινοτικοί κανονισμοί και η ελληνική νομοθεσία.

Για τον ίδιο σκοπό τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδει ο «Κύριος του Έργου», αποστέλλονται, σε φωτοαντίγραφα, στο «Φορέα Υλοποίησης»  για την πληρότητα του φακέλου που διατηρεί στο αρχείο του.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και οπωσδήποτε μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα [4] πρωτότυπα, από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δημοτικό Λιμενικό

Ταμείο Σικυωνίων

 

Για τον Δήμο Σικυωνίων

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Τίτλος Έργου: «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου».
 2. Κύριος του έργου : Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων.
 3. Φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
 4. Φορέας λειτουργίας και συντήρησης:   Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων.
 5. Φυσικό αντικείμενο του Έργου [1]:

Η εκπόνηση των κάτωθι αναγκαίων μελετών που αφορούν στην χωροθέτηση και λειτουργία τουριστικού και αλιευτικού καταφυγίου σε διακριτά τμήματα και η κατάλληλη διαμόρφωση των χερσαίων χώρων του λιμένα Κιάτου, ώστε να αξιοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο οι δυνατότητες του λιμένα για να ανταποκρίνεται με ορθολογικό τρόπο, ως προς την ταχύτητα, την ασφάλεια και την οικονομία, στο ρόλο του, ανάλογα με τον χαρακτήρα που θα έχει ανά τομέα. Παράλληλα, διατηρείται και ο εμπορικός χαρακτήρας του λιμένα με την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων Λιμενικών Έργων που αφορούν στη διαπλάτυνση-επέκταση του ακρομωλίου του προσήνεμου μώλου για την παραβολή εμπορικών πλοίων. Η κατασκευή και λειτουργία της αναφερόμενης δράσης θα καλύψει τις ανάγκες και ελλείψεις του λιμένα Κιάτου, θα αναβαθμίσει σημαντικά τη λειτουργικότητά του, θα βελτιώσει τις συνθήκες εξυπηρέτησης των χρηστών του και παράλληλα θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων χερσαίων χώρων και λιμενικών εγκαταστάσεων οι οποίες σήμερα υποεκμεταλλεύονται.

 

 

Εκπόνηση μελετών:

 1. Τοπογραφική Μελέτη
 2. Μελέτη Λιμενικών Έργων
 3. Η/Μ Μελέτη
 4. Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιριακών Έργων
 5. Στατική Μελέτη
 6. ΣΑΥ ΦΑΥ
 7. Τεύχη Δημοπράτησης
 8. Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 9. Στοιχεία χωροθέτησης του Έργου : ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 10. Προϋπολογισμός :

Ο Συνολικός προϋπολογισμός της πράξης που αφορά στην παρούσα σύμβαση ανέρχεται στο ποσό 327.422,00 €.

Σε σχέση με τον Προϋπολογισμό που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» σύμφωνα με την Α.Π. 43029/08-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΠΗ46ΜΤΛ6-419) Απόφαση Ένταξης δεν υπολογίζεται το ποσό των 13.578,00 € το οποίο αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τουριστικού Καταφυγίου Λιμένα Κιάτου, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί (σύμβαση και παραλαβή).

Συνολικός προϋπολογισμός 327.422,00 €
 1. Διάρκεια υλοποίησης :
α/α Ενέργεια Εκτιμώμενη Διάρκεια
1 Σύνταξη διακήρυξης & τευχών δημοπράτησης Δυο (2) μήνες
2 Διεξαγωγή διαγωνισμού (δημοσιεύσεις, διαγωνιστική διαδικασία, εξέταση ενστάσεων, ανακήρυξη αναδόχου και νομιμοποίηση σχετικής απόφασης από το συντονιστή της Α.Δ .Π.Δ.Ε&Ι) Οκτώ (8) μήνες
3 Έλεγχος σύμβασης εκπόνησης μελετών από Ελεγκτικό Συνέδριο Δύο (2) μήνες
4 Εκπόνηση Μελετών Έξι (6) μήνες
5 Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου Τέσσερις (4) μήνες
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 22 μήνες

 

 

Β. Ορίζει μέλος στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 το δημοτικό σύμβουλο Δομετίου Βασίλειο με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο Σώκο Δημήτριο.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 187/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

[1] Συντάσσεται σύμφωνα με την έγκριση σκοπιμότητας και Προϋπολογισμού και το Τεχνικό Δελτίο του έργου.

Print Friendly, PDF & Email