187/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/25-8-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  187/2020

Περίληψη: «Συγκρότηση  εκ νέου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018.      »

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η  του μηνός Αυγούστου  έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 7646/21-8-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη  δηλαδή:

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17.  Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μαστοράκης Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Χουσελάς  Ευάγγελος
    .  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.  Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 2.  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3. Νανόπουλος Βασίλειος
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  ουδείς      
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 35.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
36. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)      

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα 6ο   

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση  εκ νέου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/10) λόγω λήξης της θητείας της», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το άρθρο 76 του Ν.3852/10, την 3/2013 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το με αριθ. πρωτ. 2771/30-4-2020, έγγραφο  προς  του φορείς του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να ορίσουν εκπροσώπους τους οι οποίοι θα απαρτίζουν την εν λόγω επιτροπή .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το άρθρο 76 του Ν.3852/10,
 • το με αριθ. πρωτ. 2771/30-4-2020, έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων προς  του φορείς,
 • τα σχετικά έγγραφα των φορέων, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα    

  

Α.  Συγκροτεί,την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/10) Δήμου Σικυωνίων

ως ακολουθως :

 1. Βαφειαδάκης  Αριστείδης,  εκπρόσωπος  Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
 2. Παπαχρήστου Σοφία,                 – « –                Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σικυώνας- Ξυλοκάστρου 
 3. Ηλιόπουλος Δημήτριος,             – « –               Β΄ ΕΛΜΕ  Κορινθίας 
 4. Καλαχάνης Δημήτριος                – « –              Ιδρύματος  Κορινθιακών Μελετών
 5. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος       – « –               Επιμελητηρίου Ν. Κορινθίας
 6. Κόλλιας Παναγιώτης                  – « –               Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κιάτου
 7. Παγώνης Βασίλειος                     – « –               Εμπορικού  Συλλόγου Κιάτου «Ο Ερμής»
 8. Σωτηρόπουλος  Ιωαννης          – « –                ΚΟ.ΔΕ.ΔΗ.Σ  Τμήμα Αιμοδοτών Σύλλογος
 9. Ειρήνη Πρόβου                              – « –                Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Σικυωνίων
 10. Φιακάς Παναγιώτης – « –                Αγροτικού Συλλόγου  Σικυωνίων
 11. Φιλίππου Άννα      – « –                Λυκείου Ελληνίδων Κιάτου
 12. Λάμπρου Θελερίτη Μαρία – « –                Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου Ν. Κορινθίας
 13. Σώκος Γεώργιος – « –         Φιλοπρόοδου Μορφωτικού Πολιτ. Συλλ. Διμηνιού, «Η Αναγέννηση»
 14. Μαλαχιάς Αναστασιος     – « –          Πολιτιστικού Συλλόγου Απαντ. Μεσινιωτών «Ο Αγ. Κωνσταντίνος»
 15. Σπούλος Ιωάννης – « –               Συλλόγου φίλων Φιλαρμονικής «Ο Απόλλων»
 16. Ραυτόπουλος Παναγιώτης   – « –               Πολιτιστικού  Συλλόγου  Κ. Πασίου «Αλκυόνη»
 17. Λάμπρου Χαρίλαος – « –               Συλλόγου Σικυωνίων Πολιτών
 18. Πανούσης Γεώργιος – « –               Πολιτιστικού  Συλλόγου Κ. Διμηνιού – Νεάπολης   «Αγκαλιά -Ζω»
 19. Αναστασίου – Καϊτσα Ελένη  – « –               Πολιτιστικού  Συλλόγου Γυναικών Μουλκίου
 20. Μαυροπούλου Μαρία          – « –               Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΑΜΕΑ «Το Ουράνιο Τόξο»
 21. Νταγιάντη Βασιλική                  – « –               Συλλόγου Γυναικών Διμηνιού «Η Νεφέλη»
 22. Γεωργιάδου Μαρία – « –               Πολιτιστικού  Συλλόγου  «Σαν παραμύθι»
 23. Λιαράκος Γεώργιος – « –               Ένωσης Ιδιοκτητών Ράδιο Ταξί  Κιάτου
 24. Δημήτριος Δουρής – « –                Αθλητικού  Συλλόγου «ΠΕΛΟΨ»
 25. Μαβίδης Παναγιώτης – « –               Αθλητικού  Ομίλου  «ΑΡΑΤΟΣ»

                        

                                     Δημότες οριζόμενοι από το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 1. Ρήγας Ευάγγελος,         (Καθηγητής)
 2. Τζαβέλας Δημήτριος, (Δικηγόρος)
 3. Κορωναίος Πάρης,           (Λιμενάρχης)
 4. Νικόλαος Μπράβος,         (Πολ. Μηχανικός)
 5. Νικολοπούλου Πελαγία, (Ιατρός)
 6. Μιχαήλ Σωτηρόπουλος, (Ιδ. Υπάλ/λος)
 7. Κοκιούσης Θεόδωρος, (Ιδ. Υπάλ/λος)
 8. Ηλιοπούλου Έφη, (Φιλόλογος)

 

 

Β.  Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Προεδρεύει ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου.

 

Γ.   Η Διάρκεια της θητείας του εν λόγω Οργάνου ακολουθεί την θητεία της Δημοτικής Αρχής ήτοι 31-12-2023.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 187/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 25.08.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email