186/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  24ης/17-11-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 186/2021

Περίληψη: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» των Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η  του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Τετάρτη και ώρα 19:30  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 15823/12-11-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 10. Σώκος Δημήτριος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Φιακάς Παναγιώτης 
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Λέγγας Μάρκος 15. Γκούμας Σταμάτιος

 

16. Συριάνος Κων/νος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
 

21. Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

22. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

23. Παπαβασιλείου Νικόλαος

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

 

   
1. Aλεξόπουλος Βασίλειος 2. Ρουμπέκας Γεώργιος  3. Χουσελάς  Ευάγγελος 4. Νανοπουλος Βασιλειος
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  6ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  6ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :  «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» των Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 12-11-2021 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίαςη οποία έχει ως ακολούθως :

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ)

 

 

 

 

Γ. Γεννηματά 2

20200-Κιάτο

2742360100

27420-23562

dsikyon@otenet.gr

                                         Προς : Το Δημοτικό Συμβούλιο

                                        Δήμου Σικυωνίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘέμαΟρισμός εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου», στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Σικυωνίων.

                                                                                                    Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/03-08-2021), «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 107 «Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου», σύμφωνα με το Άρθρο 107 «Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 51 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) ως εξής:

{….Σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας και αποτελείται από:

α/ Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο οποίο είναι ο Πρόεδρος του  Σχολικού Συμβουλίου

β/ Δύο (2) εκπροσώπους του οικείου Δήμου, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ένας εκ των δύο αυτών εκπροσώπων είναι αιρετός εκπρόσωπος του οικείου Δήμου,ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Παιδείας του οικείου Δήμου….}

Σύμφωνα με τα ανωτέρω

Εισηγούμαστε

Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου μας στο Επταμελές Σχολικό Συμβούλιο των Σχολικών  Μονάδων Α΄/θμιας Εκπ/σης στις αντίστοιχες δεκαεννέα  (19) σχολικές μονάδες:

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α. Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων στο Επταμελές Σχολικό Συμβούλιο των Σχολικών  Μονάδων Α΄/θμιας Εκπ/σης στις αντίστοιχες δεκαοκτώ (18) σχολικές μονάδες ως ακολούθως :

 

 

 

 

α/α

   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Εκπρόσωπος Δήμου Υπάλληλος Δήμου
1 1ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Σωτηρόπουλος Ιωάννης Βαγιού Λουκία
2 2ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Σωτηρόπουλος Ιωάννης Μαστοράκος Λεωνίδας
3 3ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Σωτηρόπουλος Ιωάννης Ζερβού Χρυσούλα
4 6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Παπαβασιλείου Νικολαος Μυλωνά Φωτεινή
5 4ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ Σωτηρόπουλος Ιωάννης Καλλιπολίτη Νεοφύτα
6 7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Σωτηρόπουλος Ιωάννης Δούρου –Σοφιανού Δήμητρα
7 6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Σωτηρόπουλος Ιωάννης Κακάτση Αικατερίνη
8 7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ Παπαβασιλειου Νικόλαος Σοφία Μαρκοπούλου
9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ Σωτηρόπουλος Ιωάννης Σοφία Μαρκοπούλου
10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική Σωτηροπούλου Κυριακή
11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική Ρομπόρα  Ελένη
12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΟΥΛΚΙΟΥ Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική Μαστοράκος Λεωνίδας
13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΒΑΛΤΟΥ Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική Τζιτζίκου  Τζιτζίκου Βασιλική
14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική Κατσιμπούλας Βασίλειος
15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική Μποτσίνη Χρυσαυγή
16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΙΝΟΥ Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική Μποτσίνη Χρυσαυγή
17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική Σπηλιώτη Χρυσούλα
18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΨΑΡΙΟΥ Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική Κατσιμπούλας Βασίλειος
19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική Κατσιμπούλας Βασίλειος

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Σικυωνίων.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 186 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1711-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email