186/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/20.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

186/2020

  Θέμα: Έγκριση σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ Δήμου Σικυωνίων & Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Δευτέρα 20η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                  σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6077/16.07.2020 έγγραφη              πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων                           του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική,                για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε                                σύνολο – 7 – μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ Δήμου Σικυωνίων & Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 17/07/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας , που ακολουθεί:

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και
 • Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
 • Σύνδεση των προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο Σχολικό συγκρότημα των Καλλιάνων Κορινθίας, με το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο θέρμανσης του υπόλοιπου Σχολείου,
 • Κατασκευή τοιχίου από σκυρόδεμα και χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του Σχολικού συγκροτήματος των Καλλιάνων Κορινθίας και
 • Καθαρισμός και γυάλισμα των δαπέδων του Δημοτικού Σχολείου Φενεού, καθώς και την προμήθεια εξειδικευμένου ηλεκτρικού εξοπλισμού καθαρισμού για τον καθημερινό καθαρισμό του εν λόγω Σχολείου.

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

      Την  έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ως ανωτέρω.

Ο  Διευθυντής

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • ειδικότερα τις διατάξεις της περίπτ. κγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 ( Α’104).
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • το συνημμένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης όπως διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 155621/30869/07.07.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων ΠΕ Κορινθίας.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το σχέδιο σύναψης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ Δήμου Σικυωνίων & Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» που ακολουθεί:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ

«Περιφέρειας Πελοποννήσου»

και

«Δήμου Σικυωνίων»

για το έργο

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

[ΤΡΙΠΟΛΗ, ……….. 2020]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Στην Τρίπολη σήμερα,                    /  /2020, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

 1. την Περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα,
 2. το Δήμο Σικυωνίων, που εδρεύει στο Κιάτο, Γ. Γεννηματά 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα,

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,
 3. Το Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
 4. Το Π.Δ.242/96 (ΦΕΚ 179/Α’/7-8-1996) «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων».
 5. Την υπ’ αριθμ. 18/449/01-10-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εντάσσεται το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Περιφέρειας Πελοποννήσου,
 6. Την υπ’ αριθμ …/…/…-…-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων (ΑΔΑ: ), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και
 7. Την υπ’ αριθμ …/…/…-…-2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:             ), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 18/449/01-10-2018 Απόφαση του, ενέκρινε την ένταξη του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Περιφέρειας Πελοποννήσου,  το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Η αναγκαιότητα του έργου συνιστάται στην απαίτηση κάλυψης των αναγκών του σχολικού συγκροτήματος της Τ.Κ. Καλιάνων για αίθουσες διδασκαλίας λόγω συστέγασης Δημοτικού και Γυμνασίου και στην ανάγκη για τον καταλληλότερο τρόπο καθαρισμού και συντήρησης του νέο τοποθετημένου δαπέδου στο Σχολικό συγκρότημα Μεσινού.

Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι:

 1. Όλες τις απαραίτητες εργασίες για την σύνδεση, των προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο Σχολικό συγκρότημα των Καλλίανων Κορινθίας, με το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο θέρμανσης του υπόλοιπου Σχολείου.
 2. Την κατασκευή τοιχίου από σκυρόδεμα και χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του Σχολικού συγκροτήματος των Καλλίανων Κορινθίας.
 3. Τις εργασίες καθαρισμού και γυαλίσματος των δαπέδων του Δημοτικού Σχολείου Φενεού καθώς και την προμήθεια εξειδικευμένου ηλεκτρικού εξοπλισμού καθαρισμού δαπέδων για τον καθημερινό καθαρισμό του εν λόγω Σχολείου

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

Η διάθεση της πίστωσης ύψους 15.000,00 € που υπάρχει στο τεχνικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Περιφέρειας Πελοποννήσου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον Δήμο Σικυωνίων (Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης) από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Φορέας Χρηματοδότησης).

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ως Φορέας Χρηματοδότησης αναλαμβάνει:

 • Να συντάξει τη μελέτη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης πλην της διακήρυξης.
 • Να χρηματοδοτήσει και να εκτελέσει τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 • Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

 

2.2.  Ο Δήμος Σικυωνίων ως Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνει:

 • Να καταρτίσει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή,
 • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας τη λειτουργία του.

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Τεχνικό Πρόγραµµα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Η  δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης στον κωδικό Κ.Α.Ε ………………………………. και καταχωρήθηκε µε α/α ……………. στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: …………………………..).

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία στο Δήμο Σικυωνίων.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Κόρινθο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

κ. ……………..…………………….., περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ. ……………………………………. περιφερειακό σύμβουλο,

τον κ. ………………………………………., περιφερειακό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον κ. ……………………………………… περιφερειακό σύμβουλο,

τον κ. ………………………………………….., Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον κ. …………………………………………. Δημοτικό Σύμβουλο.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, η πέραν των τριάντα ημερών παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

8.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.       Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

2.       Για το  Δήμο Σικυωνίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Β. Ορίζει μέλος στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 το δημοτικό σύμβουλο Φιακά Παναγιώτη  με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο Σαρχάνη Κωνσταντίνο .

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email