186/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/25-8-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  186/2020

Περίληψη: Σύσταση Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων,   «ΕΛΛΑΔΑ 2021».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η  του μηνός Αυγούστου  έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 7646/21-8-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη  δηλαδή:

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17.  Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μαστοράκης Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Χουσελάς  Ευάγγελος
    .  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.  Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 2.  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3. Νανόπουλος Βασίλειος
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  ουδείς      
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 35.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
36. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)      

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα 5ο   

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Σύσταση Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων,   «ΕΛΛΑΔΑ 2021»,

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε τα παρακάτω:

Με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821 και προκειμένου ο Δήμος μας να εορτάσει όπως της, πρέπει,  τη μεγάλη αυτή επέτειο,  προβαίνουμε στην συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής,  έργο της οποίας θα είναι,  η υποβολή  προτάσεων για τον αρτιότερο σχεδιασμό, οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Σικυωνίων .  

  Η εν λόγω γνωμοδοτική Επιτροπή θα είναι 11 μελής στην οποία θα συμμετέχουν 4 δημοτικοί σύμβουλοι

(2 της πλειοψηφίας και 2 της μειοψηφίας) και 7 συμπολίτες για το λόγω αυτό προτείνω τους κ.κ. :

 

 1. Δουλαβέρα Αριστείδη , Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
 2. Λεονάρδου Αναστάσιο, πρ. Δ/ντη Λυκείου & Πρόεδρο Κ. Σικυώνος – Κιάτου, ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, 3. Βογιατζή Αντιγόνη, Φιλόλογο & Πρόεδρο Συλλόγου Φιλολόγων Ν. Κορινθίας ως Γραμματέα της Επιτροπής 4. Ζάρκο Δημήτριο,     Δημοτικό Σύμβουλο                                                                                          Μέλος,
 3. Τσολάκο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο                                                     «
 4. Λέγγα Μάρκο,        Δημοτικό Σύμβουλο                                                                                              «
 5. Γκούμα Σταμάτη, Δημοτικό Σύμβουλο                                                     «
 6. Φιλίππου Αννα, Πρόεδρο “Λυκείου Ελληνίδων”                                      «
 7. Νταγιάντη Βασιλική, Πρόεδρο Συλλόγου “Νεφέλη” Διμηνιού                                 «
 8. Κελλάρη Κων/νο, πρ. Δ/ντη Γυμνασίου & Συγγραφέα                                                 «
 9. Σώκο Ιωάννη Δημοσιογράφο, Επικοινωνιολόγο, Επιτ. Γ.Γ. Ένωσης Επαρχιακού Τύπου «

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την πρόταση του Προέδρου, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα    

 

Συγκροτεί,τη Γνωμοδοτική Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021» του Δήμου Σικυωνίων, έργο της οποίας θα είναι,  η υποβολή  προτάσεων για τον αρτιότερο σχεδιασμό, οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Σικυωνίων .  

 

  Η εν λόγω γνωμοδοτική Επιτροπή  είναι 11 μελής   αποτελούμενη από τους κ. κ. :

 

 1. Δουλαβέρα Αριστείδη , Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
 2. Λεονάρδου Αναστάσιο, πρ. Δ/ντη Λυκείου & Πρόεδρο Κ. Σικυώνος – Κιάτου, ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, 3. Βογιατζή Αντιγόνη, Φιλόλογο & Πρόεδρο Συλλόγου Φιλολόγων Ν. Κορινθίας ως Γραμματέα της Επιτροπής 4. Ζάρκο Δημήτριο,     Δημοτικό Σύμβουλο                                                                                          Μέλος,
 3. Τσολάκο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο                                                     «
 4. Λέγγα Μάρκο, Δημοτικό Σύμβουλο                                                                                               «
 5. Γκούμα Σταμάτη, Δημοτικό Σύμβουλο                                                     «
 6. Φιλίππου Αννα, Πρόεδρο “Λυκείου Ελληνίδων”                                                                           «
 7. Νταγιάντη Βασιλική, Πρόεδρο Συλλόγου “Νεφέλη” Διμηνιού   «
 8. Κελλάρη Κων/νο, πρ. Δ/ντη Γυμνασίου & Συγγραφέα                                                  «
 9. Σώκο Ιωάννη Δημοσιογράφο, Επικοινωνιολόγο, Επιτ. Γ.Γ. Ένωσης Επαρχιακού Τύπου «

 

Η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής λήγει με το τέλος του έτους 2021.

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη δύναται να αντικατασταθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 186/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 25.08.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email