186/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/01.06.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 186/2018

Περίληψη : Επί αιτήματος ΧΟΥΝΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ περί «Παραχώρησης αιθουσών 1ου Δημοτικού Σχολείου για την διεξαγωγή εξετάσεων της PALSO Ν. Κορινθίας».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5465/1-6-2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου).
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 9o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί αιτήματος ΧΟΥΝΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ περί «Παραχώρησης αιθουσών 1ου Δημοτικού Σχολείου για την διεξαγωγή εξετάσεων της PALSO Ν. Κορινθίας»,   έθεσε υπόψη του συμβουλίου το φ.6/108/25.04.2018 έγγραφο του Δ/ντή του ανωτέρω σχολείου με το οποίο συναινεί για την εν θέματι παραχώρηση, καθώς και την 17/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 07/15-5-2018 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 17/2018

Θέμα «Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO)»   για διενέργεια εξετάσεων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 15 Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ:142/11-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 7- ήτοι:

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                           ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Κουκουμέλης Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                   2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                        4. Βυτινιώτης Αλέξιος
 5. Χρήστος Γεώργας
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Ντρίμερης Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO) για διενέργεια εξετάσεων έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 • Την αριθμ πρωτ:3954/20-4-2018 αίτηση του Συλλόγου ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων Γλωσσών Κορινθίας(PALSO) με την οποία αιτείται την παραχώρηση αίθουσας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων γλωσσομάθειας.
 • Το αριθμ.πρωτ:Φ.6/108/25-4-2018 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που αφορά τη διενέργεια εξετάσεων γλωσσομάθειας του Συλλόγου ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO), με το οποίο συνηγορεί στην παραχώρηση αιθουσών της εν λόγω σχολικής μονάδας με σκοπό τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει.
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Την αριθμ πρωτ:3954/20-4-2018 αίτηση του Συλλόγου ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων Γλωσσών Νομού Κορινθίας (PALSO).
 5. Το αριθμ. πρωτ: Φ.6/108/25-4-2018 του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Νομού Κορινθίας (PALSO) για τη διεξαγωγή   γραπτών εξετάσεων γλωσσομάθειας το Σάββατο 02 Ιουνίου 2018   ώρα έναρξης 7:30 έως 20:30 και την Κυριακή 03 Ιουνίου 2018 από 07:30 έως 16:30.

Ο Σύλλογος ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Νομού Κορινθίας (PALSO) οφείλει:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται, να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου.
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού

                 φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων γλωσσομάθειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17 /2018 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 3. Γεώργας Χρήστος
 4. Πανάγου Αθανάσιος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Σαρχάνης   Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16-5-2018

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

την εισήγηση του Δημάρχου

 • την 3954/20.04.2018 αίτηση,
 • το φ.6/108/25.04.2018 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης του 1ου Δημ. Σχολείου Κιάτου,
 • την 17/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Νομού Κορινθίας (PALSO) για τη διεξαγωγή   γραπτών εξετάσεων γλωσσομάθειας το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018   από 7:30 έως 20:30 και την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 από 07:30 έως 16:30.

Ο Σύλλογος ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Νομού Κορινθίας (PALSO) οφείλει:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται, να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου.
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού

                 φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων γλωσσομάθειας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 186/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 01.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email