186/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 14ης/30.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 186/2017

Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  της Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ» της αρ.18/2016 μελέτης Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8196/26.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Θελερίτης Γεώργιος
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Γεώργας Χρήστος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Ρουμπέκας Γεώργιος   20. Κελλάρης Βασίλειος
21. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                    
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Λαλιώτης Γεώργιος     4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Καρακούσης Ευάγγελος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ Γ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ, ΚΕΛΛΑΡΗΣ Β. στο τέλος του 8ου θέματος ΗΔ , ΜΠΟΥΡΗΣ Ε. κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ΗΔ, ΦΙΑΚΑΣ Π. στο τέλος του 16ου θέματος ΗΔ, ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ Π., ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΣΑΡΧΑΝΗΣ Κ., στο τέλος του 17ου θέματος ΗΔ,

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Δ’

(Προ Ημερήσιας Διάταξης )

       Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Αναστάσιος Λεονάρδου πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών,

το Δ’ προ ημερήσιας διάταξης Θέμα με τίτλο: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ» της αρ.18/2016 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου .

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

Α. Την με αριθ. Πρωτ. 8230/26-5-1017 αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Νικ. Λαλιώτη με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας τριών (3) μηνών για την εκτέλεση των εργασιών του εν θέματι έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών .

 

Β. Την από 29-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο 295-2017

Πληροφορίες: Tιμολέων Χασιώτης                

                       Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.3

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών.

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 8230/2017 αίτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», με ανάδοχο τον Νικόλαο Λαλιώτη».

                          

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη: 18 / 2016 της Τ.Υ.

Συμφωνητικό: Αρ. πρωτ. 19642 / 29-12-2016

Προθεσμία περαίωσης έργου: 5 μήνες (έως 29-5-2017)

Πηγή χρηματοδότησης: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

Κωδικός προύπολογισμού: Κ.Α. 02.30.7333.010

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 7.278,07 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 7.278,07 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Απ΄ ευθείας ανάθεση

Επιβλέποντες έργου: Τίμος Χασιώτης

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», σύμφωνα με την 18 / 2016 μελέτη, χωρίς αναθεώρηση τιμών, μέχρι 29-8-2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Ο προιστάμενος Δ/νσης Τεχ.νικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. Πρωτ. 8230/26-5-1017 αίτηση του
  • τηναπό 29-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  • την αριθ. 18 / 2016 της Τ.Υ.   και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα   πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρείτο θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ»,της αρ. 18/2016 μελέτης, χωρίς αναθεώρηση τιμών, κατά τρεις (3) μήνες   ήτοι, μέχρι 29-8-2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου..

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 186/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email