184/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

21ης/13.07.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 184/2021   10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου

σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΡ237/02.07.2018).

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7030/08.07.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την Α111/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η οποία δέχεται την ΠΡ237/02.07.2018 προσφυγή  ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ζαφειρίου κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ΠΡ237/02.07.2018 προσφυγή,
  • την Α111/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 314/7264/09.07.2021 (ΨΛΡΣΩ1Θ-Τ9Θ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει το δικηγόρο Τασούλη Γαβριήλ προκειμένου να παρέχει στο Δήμο Σικυωνίων -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου,                      η οποία δέχεται την ΠΡ237/02.07.2018 προσφυγή  ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ζαφειρίου κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Για την ανωτέρω γνωμοδότηση απαιτούνται (1,5) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 120,00€ σύμφωνα με την 314/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.07.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email