184/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/20.07.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

184/2020

  Θέμα: Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο  «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Δευτέρα 20η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε                                  σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6077/16.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παρευρέθηκαν – 4 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ρουμπέκας Γεώργ.
απόντες : 1.Σωτηρόπουλος Ι. 2.Ζάρκος Δημήτριος 3.Λέγγας Μάρκος  

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο

«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 16/07/2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμο μας, που ακολουθεί:

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το πεδίο κβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11.03.2020) και συγκεκριμένα «….κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.»
 2. Την με Α.Π. 4046/13.12.2019 (ΑΔΑ:60ΜΤ7Λ1-ΟΩΝ) 1η Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Πελοποννήσου και την με Α.Π.: 806/16.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΛΓ7Λ1-ΓΒΑ) 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης, με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι : Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
 3. Τον 1ο Ειδικό Προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 07/2020 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Αρδευτικό Έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ), η οποία  αφορά σε αντικατάσταση και επέκταση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου το οποίο αποτελείται από ανοικτούς αγωγούς (τσιμενταύλακες), με δίκτυα σωλήνων υπό πίεση, για την μεταφορά του νερού από την Πηγή Κεφαλαρίου και τις υφιστάμενες γεωτρήσεις «Σκάλα Ρουστάμη», «Άγιος Αθανάσιος», «Στρούγκα» και «Άγιος Γεώργιος», προς τις αρδευόμενες εκτάσεις στην περιοχή του αναδασμού της Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Πελοποννήσου και όπως αυτή τροποποιήθηκε, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και δη στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 3.1 : «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πρότασης:           «Αρδευτικό Έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός»

Προϋπολογισμός:           2.200.000,00 €

 

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από ένα (01) και μοναδικό υποέργο αυτό της εργολαβίας – κατασκευαστικό (τεχνικό).

 1. Την αναγκαιότητα ορισμού ενός υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνου Πράξης στο πλαίσιο καθηκόντων του οποίου περιλαμβάνεται:

α)         η σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Στήριξης της Προτεινόμενης Πράξης καθώς και την υποβολή των υπολοίπων συνοδευτικών στοιχείων – δικαιολογητικών αυτής.

β)         η υποβολή του αιτήματος μετά των απαιτούμενων συνημμένων : ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών διακήρυξης, ελέγχου νομιμότητας ανάληψης ή/και τροποποίησης νομικής δέσμευσης, αιτήματος πληρωμής αναδόχου και διαδικασίας ολοκλήρωσης πράξης.

 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

 

 1. για την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ),  στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Μέτρου 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 2. Τον ορισμό της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης της Πράξης «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο  «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (1.774.193,55€ + 425.806,45€ ΦΠΑ), στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Μέτρου 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

 

Β. Ορίζει την Χήτα Αμαλία, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων, ως υπεύθυνη της ως άνω Πράξης .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email