184/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/16.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 184/2019   Θέμα: Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών  Δρόμων ΔΕ Σικυωνίων και ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10808/12.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μυττάς Ιωάννης
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

10ο  θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών  Δρόμων ΔΕ Σικυωνίων και ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 05/09/2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 05.09.2019

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς : Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΘΕΜΑ:       «Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών  Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I”.

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I”, καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής.
 2. Την υπ’ αριθμ. 426/2018 (ΑΔΑ:6ΖΛΚΩ1Θ-ΞΧΤ) απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει, νομιμοποιηθείσα με την με Α.Π.: 71256,67539/09.04.2019 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
 3. Την υπ’ αριθμ. 361/2019 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της δανειακής σύμβασης.
 4. Το με Α.Π.: (0)85256_19/27.08.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο απεστάλη στο Δήμο σχέδιο δανειστικού συμβολαίου, η σύνταξη του οποίου θα ανατεθεί σε συμβολαιογράφο που εδρεύει στην περιφέρεια του Δήμου ο οποίος θα αναλάβει την επιμέλεια και τις δαπάνες αυτού.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2016) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και δη τις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 177 «Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων», στις οποίες ορίζονται τα κάτωθι:

“2. Στις συμβάσεις, που γίνονται με συμβολαιογραφικά έγγραφα και αφορούν τη συνομολόγηση δανείων εκ μέρους Δήμων και Κοινοτήτων, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα μειώνονται στο ένα δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των τριάντα ευρώ (30). Τα κάθε είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως, σε βάρος των Δήμων και Κοινοτήτων, μειώνονται στο ένα δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των είκοσι ευρώ (20).

 1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους συνδέσμους Δήμων, Κοινοτήτων και Δήμων και Κοινοτήτων και τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις.”

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τον ορισμό της συμβολαιογράφου κας Κωνσταντίνας Καπέλλου, με έδρα την Κόρινθο και δη την οδό Κολιάτσου 36, Τ.Κ. 20131, προκειμένου να συντάξει δανειστικό συμβόλαιο για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 868.000,00€, χορηγούμενο στο Δήμο Σικυωνίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I».

Η αμοιβή της άνω συμβολαιογράφου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 177 του Ν.3463/2006, θα ανέλθει στο ποσό των 30,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Προσωπικό Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • την 411/10844/12.09.2019 (78ΟΡΩ1Θ-7Β7) ΑΑΥ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη συμβολαιογράφο κα Κωνσταντίνα Καπέλλου, με έδρα την Κόρινθο και δη την οδό Κολιάτσου 36, προκειμένου να συντάξει δανειστικό συμβόλαιο για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 868.000,00€, χορηγούμενο στο Δήμο Σικυωνίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Σικυωνίων & ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I».

 

 

Β. Η δαπάνη για την αμοιβή συμβολαιογράφου ανέρχεται σε 37,20€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» (411/2019 ΑΑΥ).

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του συμβολαίου.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email