184/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 14ης/30.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 184/2017

Περίληψη : Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4832/4-2-2015 απόφασής του .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8196/26.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Θελερίτης Γεώργιος
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Γεώργας Χρήστος
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Ρουμπέκας Γεώργιος   20. Κελλάρης Βασίλειος
21. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                    
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Λαλιώτης Γεώργιος     4. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Καρακούσης Ευάγγελος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ Γ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ, ΚΕΛΛΑΡΗΣ Β. στο τέλος του 8ου θέματος ΗΔ , ΜΠΟΥΡΗΣ Ε. κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ΗΔ, ΦΙΑΚΑΣ Π. στο τέλος του 16ου θέματος ΗΔ, ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ Π., ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΣΑΡΧΑΝΗΣ Κ., στο τέλος του 17ου θέματος ΗΔ,

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Β’

(προ ημερήσιας Διάταξης )

       Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Αναστάσιος Λεονάρδου πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών,

το Β’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4832/4-2-2015 απόφασής του» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

   Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την από υπ’ αριθ. πρωτ. 4832/4-2-2015 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί Επιχορήγησης Δήμων της χώρας αποκληστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με το ποσό 500.000,00€ .

      Β. την από 29/05/2017 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4832/4.2.2015 απόφασής του».

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 4832/4.2.2015 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε με χρέωση του λογαριασμού του ως άνω φορέα που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ», η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τους Δήμους για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, προς το Δήμο Σικυωνίων εγκρίθηκε η χορήγηση ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.00,00€) με σκοπό την κατασκευή Μονάδος Μηχανικής Διαλογής.

Εν συνέχεια ο Δήμος προέβη σε μια σειρά διαδοχικών και αναγκαίων ενεργειών προς τον σκοπό υλοποίησης της προαναφερθείσας μονάδος και αξιοποίησης της εν λόγω επιχορήγησης.

Συγκεκριμένα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εκπόνησε τη μελέτη περιβαλλοντικών του έργου (ΜΠΕ) με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρ. 156/2015 απόφασή του που κατατέθηκε στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου την 5η-06-2015 με αρ. πρωτ. 9491, προκειμένου να ληφθεί η αντίστοιχη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την υλοποίηση του έργου.

Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω περιγραφείσες προσπάθειες που κατέβαλε ο Δήμος για την αδειοδότηση του έργου, έχουν αποβεί, ως την παρούσα χρονική στιγμή, άκαρπες και με ελλοχεύοντα κίνδυνο να χρονοτριβήσουν περεταίρω εξαιτίας της μη εγκρίσεως του υπό αναθέωρηση ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου.

Παρ’ όλα αυτά, λαμβανομένων υπ’ όψιν των εξελίξεων που σημειώθηκαν κατά το μεσοδιάστημα κι αφορούν σε επικείμενη υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου» και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γεγονός που στοχεύει στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ, όπως η διαχείριση αυτή περιγράφεται στον υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, και στην απομάκρυνση από την εναλλακτική λύση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σ’ επίπεδο περιφέρειας με τη δημιουργία Μονάδος Βιολογικής Επεξεργασίας στη θέση «Λιτσάρδα» του Δήμου Σικυωνίων, αιτούμαστε όπως τροποποιηθεί η ως άνω αναφερόμενη υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 4832/4.2.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και όπως μας επιτραπεί να διαθέσουμε το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης των αποβλήτων και δη στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου και θα συνεισφέρει στην υλοποίηση των τεθέντων με τον ΠΕΣΔΑ στόχων.

Συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία η απόκτηση από το Δήμο Σικυωνίων:

α)   ενός (1) ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό,

β)    δύο (2) απορριμματοφόρων και

γ)    ενός (1) εκσκαφέα – φορτωτή (JCB).

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρείτο θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, λαμβανομένης υπ’ όψιν της επιτακτικής ανάγκης περί κάλυψης ελλείψεων του Δήμου μας, σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

2.Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος του Δήμου Σικυωνίων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4832/4-2-2015 απόφασής του και να επιτραπεί στο Δήμο μας, να διαθέσουμε το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης των αποβλήτων και δη στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας και θα συνεισφέρει στην υλοποίηση των τεθέντων με τον ΠΕΣΔΑ στόχων.

Συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία η απόκτηση από το Δήμο Σικυωνίων:

α)  ενός (1) ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό,

β)   δύο (2) απορριμματοφόρων και

γ) ενός (1) εκσκαφέα – φορτωτή (JCB).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 184/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email