183/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

183/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 27/5/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 161, 170 & 172 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
  2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος:  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

β) Χρηματοδότηση:  124.000,00 € από ΠΔΕ 2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ (ΣΑΕ 189)

γ) Αριθμός μελέτης: 9/2017

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 124.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

ε) Ύψος δαπάνης:   56.527,12 €  + ΦΠΑ 24%   13.566,51 €  = 70.093,63 €   

ζ) Τελική επιμέτρηση:   12-02-2021

η) Επιβλέποντες: Πέππα Κων/να, ΠΕ Μηχ. Χωροταξίας, Πολ/μίας & Περ. Ανάπτ., Μαθιόπουλος Μιχάλης, Ηλ. Μηχ. ΤΕ4,

  1. Την αριθ. 69/2022 Απόφαση ΟΕ του Δ. Σικυωνίων, περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,
  2. Το από 24-05-2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου».

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ. ΤΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ»  της  αρ. 9/2017 μελέτης, ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                 τα Μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email