183/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

21ης/13.07.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 183/2021   9ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον

-Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου- κατά τη συζήτηση έφεσης

Βασιλικής συζ. ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑ και λοιπών (αγωγή 68/ΤΜ68/2017)  

κατά της 274/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7030/08.07.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αρ. 158/12.05.2021 κατατεθείσα έφεση της Βασιλικής συζ. ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑ και λοιπών, για την ακύρωση της 274/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρίαν η αρ. 68/ΤΜ68/21.04.2017 αγωγή κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 68/ΤΜ68/21.04.2017 αγωγή,
  • την 127/2017 (ΩΦΝΓΩ1Θ-ΖΤΚ) απόφαση ΟΕ «ορισμού δικηγόρου Άγγελου Τσιφτσή»
  • την 274/2020 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 158/12.05.2021 κατατεθείσα έφεση,
  • την 313/7263/09.07.2021 (6Ζ8ΩΩ1Θ-1Μ4) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει το δικηγόρο Τσιφτσή Άγγελο για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων -ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου- την Τετάρτη 21.09.2022 (10.00’πμ), κατά τη συζήτηση της 158/12.05.2021 έφεσης της Βασιλικής συζ. ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑ και λοιπών, για την ακύρωση της 274/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και την καθ’ ολοκληρίαν αποδοχή της 68/ΤΜ68/21.04.2017 αγωγής κατά του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 357,12€ σύμφωνα με την 313/2021 ΑΑΥ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.07.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email