183/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/25-8-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  183/2020

Περίληψη: Έγκριση Απολογισμού έτους 2019,της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ).

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η  του μηνός Αυγούστου  έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 7646/21-8-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη  δηλαδή:

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17.  Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μαστοράκης Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Χουσελάς  Ευάγγελος
    .  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  1.  Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 2.  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3. Νανόπουλος Βασίλειος
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  ουδείς      
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 35.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
36. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)      

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα 2ο   

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2019,της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την αριθ. 1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ) η οποία έχει ως ακολούθως .

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ  1/24-7-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ).

 

ΑΡΙΘ.

ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

 

1/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Απολογισμού, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ), οικ. έτους 2019.

 

Στο Κλημέντι Κορινθίας σήμερα στις 24 του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της, μετά από  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών ήταν:

 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 3                           ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΚΑΝΕΝΑΣ

· ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος)    
· ΛΟΥΤΑ ΜΑΡΙΝΑ    
· ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    

 

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε στα μέλη τον  από 21/07/2020 Πίνακα Απολογιστικών στοιχείων, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ) οικ.έτους  2019,  όπως αυτός απεστάλη από την Δ/νση των  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και παρουσιάζει:

 

ΕΣΟΔΑ
Α/Α Κατηγορία εσόδων Ποσό (σε €)
1. Χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2018(μεταφερόμενο στη χρήση 2019) 26.340,89
1 Επιχορήγηση έτους 2019 0
2 Συμμετοχή κατασκηνωτών 0
3 Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2019(μεταφέρεται στη χρήση 2020) 26.340,89
  Γενικό Σύνολο Εσόδων κατά την 31/12/2019 26.340,89

 

 

ΕΞΟΔΑ
 Α/Α Κατηγορία εξόδων  Ποσό (σε €)
1 Τροφοδοσία 0
2 Μισθοδοσία 0
3 Μεταφορικά-Έξοδα κίνησης 0
4 Μη αναλώσιμα-αναλώσιμα 0
 Α/Α Κατηγορία εξόδων  Ποσό (σε €)
5 Ύδρευση-Φωτισμός-Τηλέφωνο 0
6 Είδη καθαριότητα-Γραφική Ύλη 0
7 Καύσιμα 0
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας και εορτών 0
9 Επισκευή κτιρίου και υλικού 0
10 Διάλυση και συγκέντρωση υλικού 0
11 Μίσθωση χώρου κατασκήνωσης 0
12 Απρόβλεπτα 0
13 Εκτέλεση έργων και εργασιών 0
14 Αμοιβές Δ/κών Συβμουλίων 0
15 Άλλα έξοδα 0
  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Κατά την 31/12/2019

0

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.- Εγκρίνει τον Απολογισμό, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), οικ. Έτους 2019, ο οποίος εμφανίζει :

 

ΕΣΟΔΑ

Α/Α Κατηγορία εσόδων Ποσό (σε €)
         1. Χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2018 (μεταφερόμενο στη χρήση 2019) 26.340,89
1 Επιχορήγηση έτους 2019 0
2 Συμμετοχή κατασκηνωτών 0
3 Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2019(μεταφέρεται στη χρήση 2020) 26.340,89
  Γενικό Σύνολο Εσόδων κατά την 31/12/2019 26.340,89

 

ΕΞΟΔΑ
Α/Α Κατηγορία εξόδων Ποσό (σε €)
1 Τροφοδοσία 0
2 Μισθοδοσία 0
3 Μεταφορικά-Έξοδα κίνησης 0
4 Μη αναλώσιμα-αναλώσιμα 0
5 Ύδρευση-Φωτισμός-Τηλέφωνο 0
6 Είδη καθαριότητα-Γραφική Ύλη 0
7 Καύσιμα 0
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας και εορτών 0
9 Επισκευή κτιρίου και υλικού 0
10 Διάλυση και συγκέντρωση υλικού 0
11 Μίσθωση χώρου κατασκήνωσης 0
12 Απρόβλεπτα 0
13 Εκτέλεση έργων και εργασιών 0
14 Αμοιβές Δ/κών Συβμουλίων 0
15 Άλλα έξοδα 0
  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

κατά την 31/12/2019

0

 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 1/2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                       Ακριβές Απόσπασμα

Κλημέντι, 24-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ

 

Β.  Τον Συνταχθέντα Πίνακα Απολογιστικών Στοιχείων έτους 2019  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. 1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
  • τον συνταχθέντα πίνακα απολογιστικών στοιχείων έτους 2019 – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει,τον συνταχθέντα Απολογισμό οικονομικού έτους 2019,  της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), όπως αυτός αναγράφεται στην αριθ. 1/2020 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 183/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 25.08.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email