183/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/16.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 183/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για διενέργεια ελέγχου τίτλων – συλλογή συμβολαίων από το υποθηκοφυλακείο ΦΕΝΕΟΥ και προσκόμιση στο Δήμο μας.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10808/12.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μυττάς Ιωάννης
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

9ο  θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός δικηγόρου για διενέργεια ελέγχου τίτλων – συλλογή συμβολαίων από το υποθηκοφυλακείο ΦΕΝΕΟΥ και προσκόμιση στο Δήμο μας, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την ανάγκη ορισμού δικηγόρου που θα ελέγξει, συλλέξει (από Υποθηκοφυλακείο ΦΕΝΕΟΥ) & προσκομίσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του Δήμου μας, προκειμένου να υποβληθούν αρμοδίως δηλώσεις στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

 

Στην συνέχεια προτάθηκε ο δικηγόρος Σώκος Σπυρίδων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την πρόταση του προέδρου,
  • την 395/9511/12.08.2019 (Ω9ΝΘΩ1Θ-08Ω) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το δικηγόρο Σώκο Σπυρίδωνα προκειμένου να ελέγξει, συλλέξει (από Υποθηκοφυλακείο ΦΕΝΕΟΥ) & προσκομίσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του Δήμου μας, προκειμένου να υποβληθούν αρμοδίως δηλώσεις στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

 

 

Β. Για τα ανωτέρω κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 8,0 ώρες εργασίας, με την δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 793,60€ (395/2019 ΑΑΥ).

 

Γ. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Δ. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email