183/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 183/2019

Περίληψη : Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης σύμβασης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου Σικυωνίων .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
 
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο  Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης σύμβασης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

 

Α. Το με αρ.πρωτ. 6586 /4-6-2019  έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων το οποίο έχει ως εξής:

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

              Αρ. Πρωτ.: 6586

Κιάτο 4/6/2019

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

 

                Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες, για τους παρακάτω λόγους:

 

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και η ανακοίνωση των οριστικών πινάκων επιτυχόντων όπου οι προβλεπόμενες θέσεις είναι 15 (8 εργάτες καθαριότητας, 4 χειριστές μηχανημάτων έργου και 3 οδηγοί). Έχει εγκριθεί επίσης η πρόσληψη 2 ΥΕ εργατών καθαριότητας ΑΜΕΑ (μέσω ΟΑΕΔ).  Σύμφωνα με τον Ν. 3584/2007 προβλέπονται τα εξής:

«Αρ.22

Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.

Αρ. 24
Κοινοποίηση διορισμού

 

1.Ο διορισμός κοινοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από τη δημοσίευση του με έγγραφο του αρμόδιου

για το διορισμό οργάνου, το οποίο επιδίδεται στον διοριζόμενο ή αποστέλλεται στην κατοικία του με απόδειξη. Το έγγραφο της κοινοποίησης μνημονεύει απαραιτήτως το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε η πράξη διορισμού.

 

2.Με το έγγραφο τάσσεται εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες προς ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας. Εάν παραλειφθεί ο καθορισμός προθεσμίας, θεωρείται ταχθείσα προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως δύο (2) μήνες, μόνο για μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους.

 

3.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση, και από την ημέρα αυτή αρχίζει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών προς ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας».

 

Συνεπώς, ακόμα και σήμερα εάν ανακοινώνονταν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης, δεν θα ήταν δυνατόν οι επιτυχόντες να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία αφού η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού είναι χρονοβόρα (από 25 μέχρι 45 ημέρες και για εξαιρετικούς λόγους, έως 2 μήνες).

Στις 7/6/2019 λήγουν και οι συμβάσεις του προσωπικού καθαριότητας που υπηρετούν στην υπηρεσία μας με οκτάμηνη σύμβαση. Ο Δήμος μας έχει αποστείλει  στο Α.Σ.Ε.Π. την ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2019, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση. Οι προσλήψεις αυτές αφορούν 13 άτομα (10 εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου ΥΕ, 1 οδηγός ΔΕ, 1 χειριστής σαρώθρου ΔΕ, 1 χειριστής ΜΕ ΔΕ).

 

Στις 21/6/2019 λήγουν οι συμβάσεις των ωφελούμενων που απασχολούνται στις υπηρεσίες καθαριότητας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

  Η Δ.Ε. Σικυωνίων και η Δ.Ε. Φενεού έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πλημμυρών με ότι αυτό συνεπάγεται σε ανάγκες για προσωπικό που απασχολείται σε εργασίες καθαρισμού.

 

Από την άνοιξη οι ανάγκες για εργασίες καθαριότητας εμφανίζονται αυξημένες λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού  εξαιτίας της τουριστικής κίνησης αλλά και της γειτνίασης με το λεκανοπέδιο της Αττικής. Γίνεται δηλαδή επιτακτικότερη η ανάγκη περισυλλογής των απορριμμάτων και άλλων εργασιών καθαριότητας. Μεγάλες ανάγκες για την καθαριότητα προκύπτουν επίσης κατά τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και θρησκευτικών πανηγύρεων σε όλο το Δήμο Σικυωνίων. Ο πληθυσμός του Δήμου κατά τη θερινή περίοδο σχεδόν διπλασιάζεται. Ως εκ τούτου και οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού κ.λ.π. πολλαπλασιάζονται. Επίσης με τη λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ημερήσιοι επισκέπτες – εκδρομείς με ανάλογη επιβάρυνση των υπηρεσιών. Επίσης, ο Δήμος αποτελείται από 35 Τοπικές Κοινότητες και 1 Δημοτική Κοινότητα με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τη διασπορά των εργαζομένων και των δυσκολιών που ανακύπτουν. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες είναι η εντατικοποίηση των εργασιών και η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και σε δεύτερη βάρδια.

 

Η υφιστάμενη και η επιθυμητή κατάσταση, σε ότι αφορά το προσωπικό καθαριότητας αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες:

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ                

            Μ.Ε.

ΑΡΙΘΜ. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ.  

8

 

10

   

1

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

3

 

8+2=10

 

4

 
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

11

 

20

 

4

 

1

 

 

 

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Μ.Ε. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
6 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ

 

 

10

 

24

   
3

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

 

    5  
1

ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ

 

2

 

2

   
 

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

   

5

   
2

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ

(ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)

 

       

 

 

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

12

 

31

 

5

 

2

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υπάρχον προσωπικό στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Δήμου μας δεν επαρκεί για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών και απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με τις διαδικασίες του αρ. 206 του Ν.3584/2007, όπως παρακάτω:

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
 

1.

 

ΔΕ

Οδηγών απορριμματοφόρων

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1
 

2.

ΥΕ

Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου

 

10

 

3.

ΔΕ

Χειριστής μηχανήματος έργου

 (τσάπες λαστιχοφόρες)

 

1

 

                                                                                               Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

12

 

Οι ανάγκες σε προσωπικό με δίμηνη σύμβαση είναι αυστηρά εποχιακές και δεν καλύπτονται με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό παρά το γεγονός ότι αυτό εργάζεται υπερωριακά και κατά τις Κυριακές και αργίες.

Κιάτο 4/6/2019

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Β. Την με αρ. πρωτ. 6691/6-6-2019  βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     Κιάτο, 06 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                        Αριθ. πρωτ: 6691

 

Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 2

Τ.Κ. 20200, Κιάτο

Πληροφορίες: Δήμος Βοϊδήλας

Τηλ.: 2742360135                                                               Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Fax:  2742360140                       Για την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών.

 

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για το έτος 2019, συνολικού αριθμού δώδεκα (12)  ατόμων σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού:

Α)  Στον Κ.Α.Ε. 02.20.6041 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό: 164.387,50€ (εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά), για την κάλυψη της μισθοδοσίας και-

 

Β) Στον Κ.Α. 02.20.6054.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «ΕΦΚΑ- πρώην εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» ποσό: € 47.375,00 (σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ) για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.                                                                                   

                                                                                            Ο Δήμαρχος & Ειδική Εντολή

Ο Προϊσ/νος Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού Α’ βαθμού

 

Γ.  Την από 6-6-2019  κατάσταση του Γραφείου Μισθοδοσίας του Δήμου που έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝIΩΝ
Γραφείο Μισθοδοσίας
 
ΚΟΣΤΟΣ  1 ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΕ – 1 ΟΔΗΓΟΥ ΔΕ ΚΑΙ 10 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΕ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ έτους 2019
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ Μ.Κ. ΒΑΣΙΚΟΣ        ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ
               
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ 1 ΣΤ 1 858,00 € 150,00 € 50,00 € 1.058,00 € 298,46 €
 ΚΟΣΤΟΣ 1 ΧΕΙΡΙΣΤH ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 1.716,00 € 300,00 € 100,00 € 2.116,00 € 596,92 €
           
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕ 29 1 ΣΤ 1 858,00 € 150,00 € 50,00 € 1.058,00 € 312,22 €
 ΚΟΣΤΟΣ 1 ΟΔΗΓOY ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 1.716,00 € 300,00 € 100,00 € 2.116,00 € 624,43 €
           
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 16 1 ΣΤ 1 780,00 € 150,00 € 50,00 € 980,00 € 289,20 €
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 16 10 ΣΤ 1 7.800,00 € 1.500,00 € 500,00 € 9.800,00 € 2.891,98 €
ΚΟΣΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 16 ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 15.600,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 19.600,00 € 5.783,96 €
Κ.Α. 20-6041     23.832,00 €
Κ.Α. 20-6054.001   7.005,32 €
                                     ΣΥΝΟΛΟ 30.837,32 €
Κιάτο   06 / 06 /2019
Ο Συντάξας    
Βασίλειος Χ. Κουτσουμπός

 

Με βάση  τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την ισχύουσα νομοθεσία ,
  • το αριθ. πρωτ. 6586/4-6-2019 έγγραφο του Αντ/ρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,
  • την με αριθ. πρωτ. 6691/6-6-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • την από 6-6-2019  κατάσταση του Γραφείου Μισθοδοσίας, και-
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο

 

  1. Διαπιστώνει,την ανάγκη πρόσληψης συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για το έτος 2019, στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, (για την  αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών, εν όψει της έναρξης της θερινής περιόδου, και διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία) , με τις παρακάτω ειδικότητες:

,

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
 

1.

ΔΕ

Οδηγών απορριμματοφόρων

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1
 

2.

Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρου  

10

 

3.

ΔΕ

Χειριστής μηχανήματος έργου

 (τσάπες λαστιχοφόρες)

 

1

 

                                                                                        Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

12

 

 

  1. Η δαπάνη μισθοδοσίας τους θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Σικυωνίων.

 

ΚΑΕ:  02.20.6041 «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» € 164.387,50
ΚΑΕ: 02.20.6054.001 «ΕΦΚΑ- πρώην εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» € 52.211,82

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  183/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 . 06 . 2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

          

Print Friendly, PDF & Email