182/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

182/2022

  9ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής

του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 10/5/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 161, 170 & 172 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
  2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Οδοποιϊα Δ.Ε. Φενεού» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος:  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

β) Χρηματοδότηση:  100.000,00 € από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II & 36.000,00 € από τέλη διαφήμισης

γ) Αριθμός μελέτης: 1/2020

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 136.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

ε) Ύψος δαπάνης:   0,00€ + ΦΠΑ 24%  0,00€ = 0,00 € 

στ) Διάλυση σύμβασης 20-4-2022 

ζ) Τελική επιμέτρηση:   4-5-2022

η) Επιβλέπων:   ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3

  1. Την αριθ. 137/2022 Απόφαση Δ.Σ., «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου»
  2. Το από 10-5-2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιϊα Δ.Ε. Φενεού».

Ο  Διευθυντής

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ.  Μηχ/κός ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»  της  αρ. 1/2020 μελέτης, ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 182/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                         τα Μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email