182/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ορθή επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

21ης/13.07.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 182/2021   8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην κοινότητα Καλλιάνων από Κοσμά Γεώργιο και ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7030/08.07.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Τσολάκος Γεώργιος 2. Σώκος Δημήτριος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Ρουμπέκας Γεώργιος      
απόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 6796/05.07.2021 αίτηση του κ. Γεωργίου Κοσμά με την οποία εκφράζει την επιθυμία και για λόγους ηθικού καθήκοντος, να δωρίσει στο Δήμο Σικυωνίων το αγρόκτημα ιδιοκτησίας του  με αρ. τεμαχίου αναδασμού 206 είναι 1.060 τετραγωνικών μέτρων  και βρίσκεται στην κοινότητα Καλλιάνων ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται τη δωρεά του κ. Γεωργίου Κοσμά και εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον αιτούντα.

 

Β. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Παπαθεοφάνους Γεωργία προκειμένου να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου ενέργειες, για τη σύνταξη συμβολαίου (πάγια και αναλογικά δικαιώματα, πρόσθετα φύλλα, αντίγραφα, δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου, φύλλα αντικειμενικού προσδιορισμού, αίτηση & περίληψη προς τον Υποθηκοφύλακα για μεταγραφή).

 

Η αμοιβή της συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 232,18€ σύμφωνα με την 312/7262/09.07.2021 (6ΙΧ4Ω1Θ-Δ1Η) ΑΑΥ.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης αλλά και οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 182/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.07.2021

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email