182/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                            ορθή επανάληψη                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/10-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 182/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αρ. 6097/06.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη .

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της 10.05.2016 διακόπηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 7ου θέματος της ημ. Δ/ξης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, λόγω του προχωρημένου της ώρας (1.00 π.μ) και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων (37) θεμάτων της ημερ. Δ/ξης και αποφασίστηκε η συνέχειά της, την Πέμπτη 12.05.2016 και ώρα 20.30′. Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 10-05-2016 καθώς και τα αποχωρήσαντα ειδοποιήθηκαν με την αριθ. 6337/11-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Μαγκαφώσης Αν.                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Θελερίτης Γεώργιος                                                            Μέλος 2. Μαυραγάνη Κυριακή       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                » 3. Μπούρης Ευάγγελος     Μέλος
4. Τσιάνος Ιωάννης                                                                        » 4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική »
5. Μυττάς Ιωάννης » 5. Σπανός Κωνσταντίνος »
6. Πανάγου Αθανάσιος     » 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης         » 7. Λαλιώτης Γεώργιος       »
8. Καρακούσης Ευάγγελος                            » 8. Κελλάρης Βασίλειος       »
9. Χρυσικός   Παύλος         » 9. Γεώργας Χρήστος             »
10. Αλεξόπουλος Βασ                          » 10 Μπακόλιας Παν.               »
11. Ζάρκος Δημήτριος   »      
12. Φιακάς Παναγιώτης   »      
13. Δομετίου Βασίλειος                                                        »      
14. Κελλάρη Ιωάννα     »      
15. Σαρχάνης Κων/νος         »      
16. Σκαρμούτσος Νικ.                              »      
17. Νανόπουλος Βασίλειος                                                                              »      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου) 1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)
2. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου) 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
      3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)
      4. Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)
      5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)
      6. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)
      7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)
      8. Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου)
      9. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού)
      10 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
      11 Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου)
      12 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών) 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας)
2. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 2. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας)
      3. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)
      4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)
      5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)
      6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)
      7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)
      8. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)
      9. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)
      10 Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
      11 Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )
      12 Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού)
      13 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)
      14 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)
      15 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)
      16 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)
      17 Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς)
      18 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)
      19 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)
      20 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)
               

ΘΕΜΑ 40ο

Στο 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβολίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου μας, σύμφωνα και με την από 22/04/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 85/2016 απόφαση σε ορθή επανάληψη Ο.Ε. (ΑΔΑ7Δ6ΖΩ1Θ-ΤΨΞ)
  • την από 22/04/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε ορθή επανάληψη,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σκαρμούτσου Ν., & Νανόπουλου Β, οι οποίοι ψήφισαν λευκό

Ε γ κ ρ ί ν ε ιως έχει την αρ. 91/2016 απόφαση σε ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

Α. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00)   88.196,80€ , μεταφέρει πίστωση ποσού   5.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 83.196,80 € (88.196,80 – 5.000,00)

5.000,00 €

Στον Κ.Α. 02.10.7134.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου»,   πίστωση ποσού 5.000,00 €  ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 9.000,00 €.

Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Β.1 Την πίστωση Κ.Α. 06.00.0619.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ. από Κ.Α.Π.}» με ποσό 5.785,20€, την οποία και καταργούμε   Την πίστωση Κ.Α.02.10.6232.001 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) {Επιχ/ση ΥΠ.ΕΣ. από Κ.Α.Π.}», ποσού 5.785,20€ την οποία και καταργούμε για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
Β.2 Από Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού   (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 5.000,00)     83.196,80 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   5.785,20 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 77.411,60€ (83.196,80 – 5.785,20)

5.785,20 €

Στον Κ.Α. 02.10.6232.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», πίστωση ποσού 5.785,20 € δημιουργώντας νέα πίστωση .
Β.3 Από Κ.Α. 02.30.7324.004 με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά) – {Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015}» με ποσό 113.100,00€ την οποία και καταργούμε

113.100,00€

Στον Κ.Α. 02.64.7324.004 με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά) – {Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015}» πίστωση ποσού 113.100,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .        
Β.4 Για τον Κ.Α. 02.30.7324.004 είχε δεσμευθεί με την Π.Α.Υ. 151/2016 και την 15/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6462Ω1Θ-ΟΥΔ) ποσό 64.466,98€ «επειδή πρόκειται για συνεχιζόμενο έργο» πρέπει να γίνει ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010)

                        

Γ. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από Κ.Α. 02.30.7325.003 με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου “Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης” Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-» με ποσό 36.900,00€ την οποία και καταργούμε

36.900,00€

Στον Κ.Α. 02.64.7325.003 με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου “Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης”   Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {ΑστικήΑναζωογόνηση 2012-2015} -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-}» πίστωση ποσού 36.900,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

        

Δ. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από Κ.Α. 06.00.1319.001 εγγεγραμμένη στο σκέλος των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015} για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά» με ποσό 150.000,00 € την οποία και καταργούμε.

150.000,00€

Στον Κ.Α. 06.00.1322.005 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015} για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά» πίστωση ποσού 150.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 182/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email