181/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

181/2022

  8ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ ΦΕΝΕΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 10/5/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιων & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Βασίλειος Κατσιμπούλας   Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

  1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 147, 148 και 153 του Ν.4412/16,
  3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανό- βρυσης Τ.Κ. Φενεού»
  4. Τον 4Ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ως ανωτέρω έργου,
  5. H υπ’ αριθμ. 996/10-05-2022 απόφαση προέγκρισης 15ης τροπο- ποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 4ΟΥ   Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  εργολαβίας της «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.» για το 1ο υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του παραπάνω έργου, o oποίος συνετάγη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για να τακτοποιηθούν (ανακεφαλαιωτικός-τακτοποιητικός πίνακας) οι απαραίτητες ποσότητες της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή του λειτουργία.

 

Ο Αν.Προϊστάμενος

Τμήματος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως τον 4ο ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ ΦΕΝΕΟΥ»  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για να τακτοποιηθούν (ανακεφαλαιωτικός-τακτοποιητικός πίνακας) οι απαραίτητες ποσότητες της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή του λειτουργία.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                         τα Μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

Print Friendly, PDF & Email