181/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 181/2019

Περίληψη : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης του εν λόγω έργου . 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος    
       
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας  
       
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
       
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο  Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης του εν λόγω έργου,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το με αριθ. πρωτ. 131727/24721/10-5-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Κορινθίας,  με το οποίο μας διαβιβάζει σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  προϋπολογισμού 15.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α .

 

Β. Το Σχέδιο της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνιων  για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

 

Με βάση  τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την ισχύουσα νομοθεσία ,
  • το με αριθ. πρωτ. 131727/24721/10-5-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ,
  • το  Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνιων, και-
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο

 

1.Εγκρίνει, το Σχέδιο Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», το  οποίο επισυνάπτεται  και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της παρούσας.

 

2 .  Ο ρ ί ζ ε ι, τον  Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κουτρέτση Σπυρίδωνα,  ως τακτικό μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, με αναπληρωτή του  τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο  κ. Μπακόλια Παναγιώτη  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρο 5, της εν λόγω σύμβασης.

 

  1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί , τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  181/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 . 06 . 2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

         

Print Friendly, PDF & Email