181/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 26ο/13-06-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 181 /2018

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής 148,80 € της δικηγόρου Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 144/2015 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία εξαφανίσθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης από τον Απόστολο Φίλη του Δημητρίου η υπ’ αρίθμ. 1196/2013 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και υποχρεώθηκε να καταβάλλει προς τον προαναφερθέντα το ποσό των 5.000,00€ με το νόμο τόκο από 21-8-2012.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5765/08-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 148,80 € της δικηγόρου Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 144/2015 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία εξαφανίσθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης από τον Απόστολο Φίλη του Δημητρίου η υπ’ αρίθμ. 1196/2013 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και υποχρεώθηκε να καταβάλλει προς τον προαναφερθέντα το ποσό των 5.000,00€ με το νόμο τόκο από 21-8-2012», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 07-06-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

********************************************

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

         Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

         Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η δικηγόρος Κα Κωνσταντίνα Ραυτοπούλου (γνωμοδότηση και το αρίθμ. 37/2018 τιμολόγιο παροχής νομικών υπηρεσιών) για 1,5 ώρα προς 80,00€ κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 179/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού (148,80) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 144/2015 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία εξαφανίσθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης από τον Απόστολο Φίλη του Δημητρίου η υπ’ αρίθμ. 1196/2013 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και υποχρεώθηκε να καταβάλλει προς τον προαναφερθέντα το ποσό των 5.000,00€ με το νόμο τόκο από 21-8-2012».

         Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Δικηγόρου Κας Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου και τη διάθεση πίστωσης ποσού (148,80) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 02.00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.-

Κιάτο 7 Ιουνίου   2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                                   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                             και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                              Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                               (Τ.Υ.)

********************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 07-06-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 148,80 € στη δικηγόρο Κωνσταντίνα Ραυτοπούλου, που αφορά τη σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 144/2015 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία εξαφανίσθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης από τον Απόστολο Φίλη του Δημητρίου η υπ’ αρίθμ. 1196/2013 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και υποχρεώθηκε να καταβάλλει προς τον προαναφερθέντα το ποσό των 5.000,00€ με το νόμο τόκο από 21-8-2012, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αρίθμ. 179/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 148,80 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.001 «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της δικηγόρου Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14-06-2018

Print Friendly, PDF & Email