181/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/26.05.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 181/2017

Περίληψη : Έγκριση επικαιροποίησης της αρ. 7/2017 μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου δημοτικού σχολείου Κιάτου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017και ώρα 10:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8304/26.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Καρακούσης Ευάγγελος 16. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
17. Σπανός Κωνσταντίνος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19.Γεώργας Χρήστος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Μπακόλιας Παναγιώτης 22. Λαλιώτης Γεώργιος   23. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 24. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα                    
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση επικαιροποίησης της αρ. 7/2017 μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου δημοτικού σχολείου Κιάτου»,έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25/05/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, περίληψη της οποίας ακολουθεί:

ΘΕΜΑ: « Έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης με τίτλο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ, της αριθ. Μελέτης 07/2017»

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τη μελέτη του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», αριθ. Μελέτης 07/2017, την οποία συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ/τος 171/87 και αφορά σε έργα αναβάθμισης και βελτίωσης των υποδομών του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου,
  2. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3621/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3840/2010.
  3. Την αριθ. 110/2017 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε αρχικά η μελέτη και
  4. Την αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017, Απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 1746/19.05.2017 τεύχος Β),

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», αριθ. Μελέτης 07/2017, λόγω της αλλαγής του Κανονισμού των Περιγραφικών Τιμολογίων εργασιών για συμβάσεις δημοσίων έργων, σύμφωνα με την ως άνω (4) Απόφαση που τροποποιεί τα κάτωθι των τευχών δημοπράτησης:

1.Προμέτρηση, 2. Αναλυτική Προμέτρηση, 3. Προϋπολογισμός, 4. Τιμολόγιο και 5. ΕΤΕΠ, χωρίς μεταβολή του συνολικού προϋπολογισμού του έργου 375.500,00 € (με ΦΠΑ), όπως αυτά συντάχθηκαν & θεωρήθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει ως έχει επικαιροποιηθεί αρμοδίως η αρ. 7/2017 μελέτη του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου δημοτικού σχολείου Κιάτου», για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην εισήγηση που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 181/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email