180/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

14η/1 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

180/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7834/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 27/5/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιων & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών  του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

  1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,
  3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ»
  4. Τον 1ο Α.Π.Ε. του ως έργου, με Ανάδοχο την εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» και
  5. Το αριθ. 7/25-5-2022 (θέμα 12ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, που συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών,  σύμφωνα με το N. 4412/16.

Η απορρόφηση των απροβλέπτων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 33.029,05€  χωρίς Φ.Π.Α. και είναι μειωτικός κατά 4,18€ ήτοι κατά 0,01% σε σχέση με τη σύμβαση του έργου.

 

Ο Αν.Προϊστάμενος

Τμήματος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός ΤΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, που συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών,  σύμφωνα με το N. 4412/16. Η απορρόφηση των απροβλέπτων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 33.029,05€  χωρίς Φ.Π.Α. και είναι μειωτικός κατά 4,18€ ήτοι κατά 0,01% σε σχέση με τη σύμβαση του έργου.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο Αντιπρόεδρος                                         τα Μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1.6.2022

ο Αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email