180/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

17/14.07.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 180/2020   Θέμα: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού , στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5937/14.07.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σ. 2.Τσολάκος Γεώργ. 3. Μυττάς Ιωάννης 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Λέγγας Μάρκος 7. Ρουμπέκας Γεώργ.  
απόντες : ουδείς      

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας  και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τα εξής:

 

1] το αρ. πρωτ.  5835/10.07.2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που ακολουθεί:

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με τετράμηνη σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Κατόπιν των από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού  COVID-19, ο Δήμος Σικυωνίων προχώρησε σε προσλήψεις εποχιακού προσωπικού καθαριότητας με τετράμηνες συμβάσεις οι οποίες λήγουν στις 5/8/2020 (6 εργάτες και 1 οδηγός) και στις 15/9/2020 (2 εργάτες). Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί με τις παραπάνω διαδικασίες, θα αποχωρίσουν νωρίτερα από την ημερομηνία που λήγει η σύμβασή τους, αφού θα πρέπει να λάβουν και την κανονική τους άδεια όπως επίσης και τις ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) για τις περιπτώσεις που εργάσθηκαν Σάββατο ή και απογεύματα (πέρα από το ωράριό τους).

Διανύουμε την θερινή περίοδο και παρατηρείται στο Δήμο μας πολύ μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, καθώς και διαμονή πολλών παραθεριστών. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η γειτνίαση του Δήμου μας με το λεκανοπέδιο της Αττικής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις λόγω του κορονοϊού, οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου προτιμούν την περιοχή μας για τις θερινές τους διακοπές και όχι τα νησιά ή άλλες πιο μακρινές τοποθεσίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού του Δήμου μας την εποχή αυτή και την επιτακτικότερη ανάγκη περισυλλογής των απορριμμάτων και άλλων εργασιών καθαριότητας. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού κ.λ.π. πολλαπλασιάζονται με ανάλογη επιβάρυνση των υπηρεσιών. Επίσης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς στις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν αυξημένες ανάγκες καθαριότητας σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των σχολείων καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα χώρο τους. Τέλος, ο Δήμος αποτελείται από 36 Κοινότητες με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τη διασπορά των εργαζομένων και των δυσκολιών που ανακύπτουν. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες είναι η εντατικοποίηση των εργασιών και η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και σε δεύτερη βάρδια.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υγείας που να βεβαιώνει την έλλειψή του, παρακαλούμε να εισηγηθείτε την  έγκριση πρόσληψης προσωπικού στις υπηρεσίες  καθαριότητας εξωτερικών χώρων , αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, λόγω έκτακτης ανάγκης όπως παρακάτω: (ακολουθεί ο πίνακας που αναγράφεται στο αποφασιστικό μέρος)

 

Κιάτο 10/7/2020

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

2] το από 13/07/2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού που ακολουθεί:

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική Επιτροπή τις από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19, το υπ΄ αρ. 1721Β/18-5-2012 ΥΕΚ στο οποίο γίνεται καθιέρωση  της λειτουργίας  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της απασχόλησης του προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων σε βάρδιες σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα Κυριακές και αργίες  προκειμένου να είναι δυνατό η απασχόληση του προσωπικού της πέραν του καθορισμένου ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή  επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ.3 του εικοστού τέταρτου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) σημειώνεται ότι «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση  του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας , οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007,Α΄ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της Οικείας Οικονομικής Επιτροπής».

Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 5835/10-7-2020 έγγραφό της, η Διεύθυνση  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής αιτείται την ενίσχυσή της με προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υγείας που να βεβαιώνει την έλλειψή του, παρακαλούμε να εισηγηθείτε την  έγκριση πρόσληψης προσωπικού στις υπηρεσίες  καθαριότητας εξωτερικών χώρων , αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, λόγω έκτακτης ανάγκης όπως παρακάτω: (ακολουθεί ο πίνακας που αναγράφεται στο αποφασιστικό μέρος)

 

Κιάτο 13-7-2020

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Βλάσιος B. Γεωργίου

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

 

 

Θεόδωρος Ασημακόπουλος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τα ανωτέρω έγγραφα των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • το γεγονός ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

 

Β. Την πρόσληψη συνολικά έντεκα (11) ατόμων εκτάκτου προσωπικού, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 13/09/2020, για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού (covid-19) και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 Α’ 143) και της περ. ιε’ §2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’234), και για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας:

α/α Ειδικότητα Θέσεις για άμεση πρόσληψη Θέσεις για πρόσληψη από 7/8/2020 λόγω λήξης της προηγούμενης σύμβασης Σύνολο Θέσεων
1 ΥΕ  εργάτες  Καθαριότητας 2 6 8
2 ΔΕ Οδηγοί 2 1 3

 

Γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες, για την υλοποίηση της παρούσας.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.07.2020

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email