180/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/16.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 180/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΣΑΛΩΝΙΚΗ ΛΩΡΕΝΤΖΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10808/12.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μυττάς Ιωάννης
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο  θέμα

ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΣΑΛΩΝΙΚΗ ΛΩΡΕΝΤΖΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 12/09/2019 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Παπαϊωάννου Ιωάννας, δυνάμει της 78/2019 απόφασης ΟΕ, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «….. στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πράγματι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν ανήκει στα πυκνοδομημένα, αλλά εντάσσεται στα αραιοδομημένα τμήματα του οικισμού Κανελλοπούλου – Σφαγεία και δεδομένης της δυνατότητας των αιτούντων να προσφύγουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και να ζητήσουν αποζημίωση από τις πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του Δήμου, αλλά και της μεγάλης πιθανότητας ευδοκιμήσεως της ανωτέρω προσφυγής, σε συνδυασμό και με τα δικαστικά έξοδα, τα οποία θα κληθεί να καλύψει ο Δήμος, κρίνεται προς το συμφέρον του η εξωδικαστική επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς…….»

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 78/2019 (ΩΙ8ΕΩ1Θ-ΡΝΑ) απόφαση ΟΕ
  • την από 12/09/2019 (Α.Π. 10854/12.09.2019) γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται το αίτημα του ΣΑΛΩΝΙΚΗ ΛΩΡΕΝΤΖΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατόπιν της από 12.09.2019 γνωμοδότησης της ορισθείσας δικηγόρου, Παπαϊωάννου Ιωάννας,  υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης από αρμόδιο μηχανικό πως  το οικόπεδο ιδιοκτησίας των αιτούντων ανήκει στο αραιοδομημένο τμήμα της ΠΕ Κανελλοπούλου-Σφαγεία και όχι στο πυκνοδομημένο.

Β. Το ύψος της αποζημίωσης θα οριστεί με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.09.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email